II SAB/Kr 97/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wójt Gminy
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Andrzej Niecikowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Kraków, dnia 19 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Niecikowski po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia […] w S. na bezczynność Wójta Gminy B.-S. w zakresie dostępu do informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przez Stowarzyszenie […] w S. była zarzucona bezczynność Wójta Gminy B.-S. w zakresie udostępnienia stronie skarżącej informacji publicznej na temat postępowania spornego z pierwotnym wykonawcą budowy boiska sportowego w S. , w szczegółowo wskazanych kwestiach. W uzasadnieniu skargi stowarzyszenie podało, iż wnosi ją z uwagi na fakt bezskutecznego upływu terminu 14 dni od udzielenia informacji publicznej określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz 1198 ze zm.). Wskazało także, iż nie dokonało wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (dalej oznaczanej skrótem p.p.s.a.), gdyż procedura ta dotyczy jedynie "aktów" a nie bezczynności, wskazując przy tym na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych.
W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy B.-S. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na nie zachowanie wymogów wynikających z art. 52 p.p.s.a.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.
Sąd orzekający w niniejszej sprawie nie podziela poglądu zaprezentowanego w skardze, iż wniesienie skargi w niniejszej sprawie może nastąpić bez wyczerpania trybu określonego w art. 52 § 4 p.p.s.a., co w konsekwencji prowadzi w rozpoznawanej sprawie do odrzucenia skargi. Sąd podziela natomiast poglądy wyrażone w doktrynie, a także przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż "wymaganie wyczerpania środków zaskarżenia dotyczy także skarg na bezczynność organów w zakresie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), W odniesieniu do udostępniania informacji publicznej na wniosek wyczerpanie środków zaskarżenia zachodzi zatem zarówno wtedy, gdy wnioskodawca przed wniesieniem skargi złożył zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a., wymagane w
odniesieniu do skarg na bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji, jak i wtedy, gdy wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, co jest wymagane przy bezczynności organu w zakresie czynności materialno-technicznych" (por. T. Woś w Romańska Marta, Knysiak-Molczyk Hanna, Woś Tadeusz (redakcja) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisŃexis w Lex Polonica Maxima uw. 17 do art. 52; J. P. Tarno Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis w Lex Polonica Maxima uw. 10 do art. 52, a także postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 2.02.2006r. sygn. akt l OSK 10/06, z dnia 20.09.2005r. sygn. akt l OSK 2/05, z dnia 8.07.2005r. sygn. akt OSK 1682/04 opubl. Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach – www.nsa.gov.pl). W sytuacji zatem., gdy wnioskodawca oczekuje pozytywnego załatwienia wniosku, ale jednocześnie może liczyć się z odmową lub pismem o nienależeniu sprawy do zakresu informacji publicznych, należy przyjąć, że wyczerpano środki zaskarżenia zarówno wtedy, gdy wnioskodawca przed wniesieniem skargi złożył zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a., wymagane w odniesieniu do skarg na bezczynność polegającą na niewydaniu decyzji, jak i wtedy, gdy wnioskodawca wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa, co jest wymagane przy bezczynności organu w zakresie czynności materialno-technicznych. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bowiem w formie czynności materialno-technicznej, a odmowa – w formie decyzji (art. 10 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej). Także odpowiedź organu wskazująca, iż żądana informacja nie ma cech informacji publicznej, stanowi czynność materialno-techniczną. W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca dołączyła natomiast do skargi pismo organu z dnia 10 lipca 2009r. uzasadniające brak możliwości udzielenia informacji. Wobec powyższego należało, na mocy art. 58 § 1 pkt 6 odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku