I SA/Po 912/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Violetta Mielcarek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J L o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […], Nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych. /-/V. Mielcarek
Uzasadnienie: Wpis sądowy od skargi wynosi […].
JL złożył sporządzony w dniu […] na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wskazał, że od kilkunastu lat pobiera świadczenie rentowe z ZUS w wysokości […], przy czym z kwoty tej potrącany jest podatek, kasa chorych oraz alimenty. Na koszty utrzymania i lekarstwa pozostaje […] na miesiąc. Skarżący oświadczył, że nie pozostaje z innymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym, posiada dom, który jest składnikiem wspólnego majątku, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i wartościowych przedmiotów. Z tytułu renty z ZUS otrzymuje po potrąceniach […] na rękę.
Na wezwanie z dnia […] do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy JL w odpowiedzi z dnia […] oświadczył, że na rachunek bankowy w B wpływają środki z tytułu świadczenia rentowego w wysokości […] na miesiąc. Z kwoty tej nie poczynił żadnych oszczędności na tym koncie, nie posiada również kont bankowych w innych bankach. Nadto wskazał, że ma zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w wysokości […]. Oświadczył, że nie posiada samochodu osobowego. Korzysta z pomocy opieki społecznej […] i otrzymuje środki na zakup opału na zimę. Na koszty miesięcznego utrzymania przeznacza całą rentę, przy czym: […]. Dom, w którym mieszka ma powierzchnię […] m2 i znajduje się na działce gruntu o powierzchni […] m2. Nieruchomość ta stanowi własność skarżącego i jego byłej żony. Do pisma załączył m.in. kserokopię wyroku Sądu Okręgowego z dnia […] w sprawie o rozwód, zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia […] o wysokości dochodu, z których wynika, że dochód skarżącego w […] wyniósł […], zaś w […] […].
Instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Zapewnia ona osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możliwość obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym (por. art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)). Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, przy czym przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (por. art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 cyt. ustawy).
W rozpatrywanej sprawie J L w oświadczeniu zawartym we wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz w piśmie uzupełniającym wniosek wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wobec tego wniosek skarżącego o udzielenie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie.
W tych okolicznościach na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.
/-/V. Mielcarek

Uzasadnienie wyroku