I SA/Ke 366/09 – Postanowienie WSA w Kielcach


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Danuta Kuchta /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 16 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie sprostowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia […]. sygn. akt […] w sprawie ze skargi A. K.-F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […]. nr […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. postanawia: sprostować w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 października 2009r. sygn. akt I SA/Ke 366/09 oczywistą omyłkę w ten sposób, że w miejsce daty: "28 października 2009r.", wskazanej błędnie jako data wydania wyroku wpisać prawidłową datę: "29 października 2009r.".
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 29 października 2009r. sygn. akt ISA/Ke 366/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie ze skargi A. K. – F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia […]. nr […] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006r. uchylił zaskarżoną decyzję.
W wyroku tym błędnie wskazano, iż wyrok ten został wydany w dniu
28 października 2009r. Data ta podana została wskutek oczywistej omyłki pisarskiej, wymagającej sprostowania.
Z powyższych względów, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku