III SA/Kr 649/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2008-05-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Grzegorz Karcz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Naczelnika Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z dnia 10 maja 2006 r. nr […] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Skarżący w złożonym dnia 23 października 2009 r. na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy domagał się zwolnienia od kosztów sądowych..
Objaśniając swoją sytuację rodzinną podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną oraz trzema małoletnimi córkami .
Określając majątek swój i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym uwidocznił, że w jego skład wchodzi dom o powierzchni użytkowej 85 m2 z lat trzydziestych ubiegłego wieku wymagający remontu. Nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.
Na dochody gospodarstwa domowego składa się 549,80 zł renty skarżącego i 300 zł zasiłku z pomocy społecznej.
Uzasadniając swoje starania zaakcentował, iż warunki materialne jego rodziny nie pozwalają mu na poniesienie kosztów sądowych. Wyjaśnił, że jest po ciężkim wypadku samochodowym wskutek którego doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Jak powiada stał się osoba niezdolną do samodzielnej egzystencji i wymaga pomocy osób trzecich. Na utrzymaniu tak jak wskazał ma trójkę małych dzieci w wieku od 2 dp 4 lat. Żona nie pracuje, zajmuje się dziećmi a przy tym jest osobą chorą.
Dla wykazania źródeł i wielkości wskazywanego dochodu skarżący przedłożył kopie decyzji ZUS o ustaleniu prawa do renty a także kopię decyzji OPS o przyznaniu pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
Wobec faktu, że nie jest to pierwszy wniosek skarżącego więc okolicznością znaną z urzędu pozostaje iż problemy zdrowotne żony skarżącego wiążą się ze śmiercią syna który zginał wypadku samochodowym w ubiegłym roku.
Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:
Okoliczność, że przed złożeniem obecnego wniosku o ustanowienie adwokata skarżący wcześniej domagał się ustanowienia adwokata (k. 56 i n.) przyznanego mu na mocy postanowienia z dnia 6 marca 2009 r. (k. 60 i n.) nie ma większego znaczenia dlatego, że przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa" nie sprzeciwiają się możliwości wielokrotnego składania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Co więcej, ponieważ aktualne żądanie skarżącego nie zachodzi na wcześniej udzielone prawo pomocy jego wniosek można i należy rozpatrzyć tylko w oparciu o przepisy określające przesłanki materialne warunkujące przyznanie prawa pomocy bez potrzeby sięgania do trybu przewidzianego w art. 165 ppsa. Inna rzecz, że wskutek przyjętej taktyki procesowej wniosek skarżącego należy rozpatrywać nie pod kątem przesłanki warunkującej przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym lecz pod kątem przesłanki warunkującej przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym a więc z przepisu art. 246 §1 pkt. 1 ppsa. Nie można bowiem tracić z pola widzenia, że w przypadku kolejnego pozytywnego dla niego rozstrzygnięcia skarżący mimo iż wnioskował o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym siłą faktu skorzysta z prawa pomocy w zakresie całkowitym które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata (por. art. 245 §2 ppsa). Przyjęciu odmiennej optyki stoją więc na przeszkodzie i argumenty jakie daje się wywieźć z porównania zakresów logicznych przepisów art. 245 §3 i §2 ppsa i zapatrywanie, że obniżenie standardów w takim przypadku, stanowiłoby nieuzasadnione uprzywilejowanie wnioskodawcy składającego dwa następujące po sobie wnioski najpierw poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych a następnie poprzez ustanowienie na swoją rzecz kwalifikowanego zastępstwa procesowego w stosunku do wnioskodawców żądających od razu przyznania im prawa pomocy w zakresie całkowitym. Rozważania te gdy chodzi o sytuację skarżącego mają przy tym walor li tylko teoretyzujący. Na podstawie złożonego wraz z wnioskiem (art. 243 ppsa) oświadczenia skarżącego o jakim mowa w art. 252 ppsa – które należy uznać za wystarczające i opierając się na argumentacji zbieżnej z powołaną wcześniej należy podnieść, że jeśli głównym źródłem utrzymania pięcioosobowej rodziny jest niewielka renta jaką skarżący otrzymuje to trudno wywodzić by rodzina była w stanie przeznaczać choć część z tych skromnych środków na cokolwiek więcej aniżeli opatrzenie najpilniejszych potrzeb dnia codziennego. Potwierdzeniem trudnej sytuacji rodziny jest zresztą i to, że zmuszona poszukuje wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej. Na to wszystko nakłada się jeszcze i wspomnienie sygnalizowanej przez skarżącego tragedii rodzinnej i związane ze tym problemy natury zdrowotnej skarżącego i jego małżonki, które to okoliczności w sposób naturalny ograniczają obecnie pole aktywności zawodowej tych osób. W dalszym ciągu należy powtórzyć, że fakt, iż do skarżącego należy domu gdzie zamieszkuje wraz z rodziną nie może być w realiach tego konkretnego przypadku rozstrzygający na niekorzyść strony z przyczyn wyłuszczonych wcześniej. Obecnie dodać do tego można tylko to, że z zasad doświadczenia życiowego wynika, iż rodzina z małymi dziećmi borykająca się z problemami zdrowotnymi powinna dysponować pewnym zabezpieczeniem.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Uzasadnienie wyroku