III SA/Kr 1081/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-11-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
przyznano koszty nieopłaconej pomocy prawnej
Sędziowie:
Grzegorz Karcz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata K. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku z opinią o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. sygn. akt III SA/Kr 1081/08 w sprawie ze skarg T. K. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 sierpnia 2008 r. nr […] i nr […] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych specjalnych postanawia: przyznać od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie adwokatowi K. M. wykonującemu zawód w ramach Kancelarii Adwokackiej przy ul. […] w K. kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług a nadto kwotę 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) z tytułu pozostałych wydatków.
Uzasadnienie: Ustanowiony dla skarżącego na podstawie postanowienia referendarskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. adwokat (k. 53 i n.) wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w osobie mecenasa K. M. (vide: zarządzenie Dziekana ORA k. 67), któremu skarżący udzielił pełnomocnictwa (k. 71), w złożonym do tutejszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego piśmie zatytułowanym "Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej" wniósł o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wedle norm przepisanych oświadczając jednocześnie, że udzielona pomoc nie została opłacona w całości ani w części.
Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:
Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 02/153/1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady te precyzuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. 02/163/1348 ze zm.) określając czynności, stawki minimalne i szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielnej przez adwokata ustanowionego z urzędu (§1 rozp.)
Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w §20 powołanego rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty te nie zostały zapłacone w całości lub części. W realiach rozstrzyganego przypadku oświadczenie takie zostało złożone przez adwokata.
Z kolei zwrócenia uwagi wymaga, że zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w postanowieniu z dnia 22 grudnia 2004 r. w przypadku gdy pomoc prawna udzielona przez pełnomocnika ustanowionego w ramach przyznanego prawa pomocy polega na sporządzeniu dla strony opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej powinien on wykazać, że opinia ta została sporządzona i przekazana stronie. Sąd ustalając czy pomoc prawna w tej formie została rzeczywiście udzielona stronie może jednak poprzestać na oświadczeniu pełnomocnika (sygn. OZ 720/04 ONSAiWSA 05/5/93). Mając to na uwadze należy stwierdzić, że jeśli w okolicznościach rozstrzyganego przypadku adwokat przedłożył do akt odpis sporządzonej opinii gdzie w rozdzielniku widnieje informacja o przekazaniu tejże do wiadomości skarżącemu i właściwemu organowi samorządu zawodowego to zachodzą warunki by przyznać adwokatowi należne wynagrodzenie. Potwierdzeniem faktu, iż przedmiotowa opinia rzeczywiście została przekazana i strona została powiadomiona o jej treści jest dodatkowo pismo skarżącego z dnia 4 listopada 2009 r. Okoliczność, że skarżący nie czuje się usatysfakcjonowany opinią adwokata jest natomiast prawnie nierelewantna.
W myśl §2 ust. 2 powołanego rozporządzenia podstawę zasądzenia opłat stanowią stawki minimalne określone w rozdziałach 3-5. Gdy chodzi o postępowanie przed sądami administracyjnymi konkretyzuje je umieszczony w rozdziale 5 rozporządzenia przepis §18 różnicując w zależności od instancji i przejawionej przez adwokata aktywności wysokość wskaźnika stawki należnego wynagrodzenia. Za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej przysługuje opłata w wysokości 120 zł stosownie do §18 ust. 1 pkt. 2 lit. b. w związku z pkt. 1 lit. c) powołanego rozporządzenia, która odpowiada 50% stawki należnej za czynności adwokackie przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji. Na mocy §2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia ustalona opłata ulega powiększeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Nadto adwokatowi przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków (§19 pkt. 2 rozp.) w kwocie 17 zł na którą złożył się koszt opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (vide: kopia polecenia przelewu k. 83).
Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku