II SAB/Sz 156/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Z. D. pismem z dnia […] r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Wojewody .
W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł między innymi, że Jego wniosek z dnia […] r. w sprawie stwierdzenia nieważności załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIII/246/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Szczecinek w przedmiocie zmiany granic Miasta (w którym to załączniku Rada określiła wzór "Ankiety konsultacyjnej w przedmiocie zmiany granic Miasta Szczecinek) nie został załatwiony w terminie.
Z akt sprawy wynika, że w dniu […] r. wpłynęło do Wojewody pismo J. H.-D. Burmistrza S., przekazujące do organu nadzoru wniosek Z. D. z dnia […] r.
Odpowiedź na powyższy wniosek została udzielona Z. D. przez Wojewodę pismem z dnia […] r., znak: […].
W treści pisma Wojewoda podniósł, że kwestionowana uchwała była przedmiotem postępowania nadzorczego, prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w wyniku którego stwierdzono, iż nie narusza ona obowiązującego prawa.
Organ ten stwierdził, iż Rada Miasta S. podejmując uchwałę Nr XXIII/246/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta S. w przedmiocie zmiany granic miasta działała na podstawie i w granicach prawa, a zatem brak jest podstaw do skorzystania przez organ nadzoru z uprawnienia przewidzianego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. do stwierdzenia jej nieważności.
Odpowiadając na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga podlega odrzuceniu.
Zakres działania sądu administracyjnego został określony w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej P.p.s.a., zgodnie z którym sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, obejmując orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.
Z cytowanego przepisu wynika, że skarga na bezczynność organów podlega kontroli sądu administracyjnego w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku skargi na bezczynność organu przedmiotem kontroli sądowej nie jest określony akt lub czynność organu administracji, lecz ich brak w sytuacji, gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie w określonym przez prawo terminie (vide: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Jan Paweł Tarno, Lewis Nexis, Warszawa 2004, str.27-28).
Skarga na bezczynność organu może być zatem wniesiona w sprawach, w których wydawane są decyzje i postanowienia (art. 3 § 2 pkt 1-3 P.p.s.a.) oraz w sprawach, w których mogą być podejmowane akty lub czynności określone w art. 3 § 2 pkt 4a P.p.s.a., a także wówczas, gdy odrębna ustawa tak stanowi.
W niniejszej sprawie przedmiotem wniosku skarżącego, skierowanego do Wojewody , było żądanie skontrolowania w trybie nadzoru legalności załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIII/246/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 września 2008 r. Wskazać jednak należy, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy organ nadzoru prowadzi zawsze z urzędu, a nie na wniosek osób trzecich. W tych okolicznościach ewentualne pisma wskazujące na wadliwości prawne określonych uchwał, nie powodują powinności wszczęcia przez organ nadzoru postępowania w tej kwestii.
Brak reakcji organu nadzoru na pismo żądające stwierdzenia w trybie nadzoru nieważności uchwały organu gminy nie jest "bezczynnością organu", uzasadniającą dopuszczalność wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Podkreślić należy, że samo rozstrzygnięcie organu nadzoru dotyczące gminy podlega wprawdzie zaskarżeniu do sądu administracyjnego, ale do złożenia takiej skargi uprawniona jest tylko gmina lub związek komunalny, których uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone (art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Inne podmioty mogą kwestionować legalność uchwał organów gmin w trybie art.101 tej ustawy.
Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Uzasadnienie wyroku