II SA/Sz 1192/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Sygn. powiązane: IOZ 1118/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odmówiono ustanowienia adwokata
Sędziowie:
Arkadiusz Windak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Arkadiusz Windak po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej zasiłek stały p o s t a n a w i a odmówić ustanowienia adwokata
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] r., nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy orzeczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w […] z dnia […] r. w sprawie zamiany decyzji przyznającej zasiłek stały. Decyzja Kolegium wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia skargi do Sądu została doręczona skarżącemu w dniu […]r.
W dniu […] r. R.K. nadał w urzędzie pocztowym skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie składając ją za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W dniu […] r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
W myśl art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Oddanie pisma, a takim pismem jest także skarga, w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 cytowanej ustawy).
Tak więc 30 – dniowy termin do wniesienia skargi na decyzję doręczoną skarżącemu w dniu […] r. upłynął z dniem […] r. (ponieważ ostatni dzień terminu przypadł na sobotę). Natomiast pismo z dnia […]r. wraz z pismem z dnia […] r., stanowiące według oświadczenia R.K. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zostały nadane w urzędzie pocztowym w dniu […]r., a więc po terminie.
Skarga R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] w przedmiocie zmiany zasiłku stałego jest niedopuszczalna, bowiem została wniesiona po upływie terminu do jej złożenia.
Stosownie do art. 247 p.p.s.a., prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności skargi. Niedopuszczalność skargi jest jej oczywistą bezzasadnością w rozumieniu tego przepisu.
Z tych względów na podstawie art. 247 p.p.s.a. należało odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z powodu oczywistej bezzasadności skargi.

Uzasadnienie wyroku