I OZ 981/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: I SA/Wa 242/08
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-06
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w…
Sędziowie:
Janina Antosiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 242/08 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy w sprawie ze skargi A.W. i L.K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia […] grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę w tym zakresie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania
Uzasadnienie: Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek L.K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 11 marca 2009 r. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż w przedmiotowej sprawie, posiedzenie na którym wydano wyrok i sporządzono protokół odbyło się w dniu 11 marca 2009 r., a zatem w tym dniu rozpoczął swój bieg trzydziestodniowy termin na złożenie wniosku o uzupełnienie protokołu, co wynika z art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą P.p.s.a. Sąd podkreślił, iż skarżąca wystąpiła z takim wnioskiem dopiero w dniu 6 maja 2009 r., co spowodowało wydanie zarządzenia z dnia 23 czerwca 2009 r. odmawiającego uzupełnienia protokołu ze względu na to, iż wniosek w tym przedmiocie był spóźniony. L.K. zwróciła się do Sądu z odwołaniem od powyższego zarządzenia, domagając się jednocześnie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu. Wniosek ten, złożony w dniu 21 lipca 2009r., podlegał zdaniem Sądu odrzuceniu na podstawie art. 88 P.p.s.a. jako wniesiony z uchybieniem terminu wynikającego z art. 87 § 2 tej ustawy.
Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła L.K., domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 11 marca 2009 r. W uzasadnieniu skarżąca podniosła, iż w jej ocenie spełnione zostały wszystkie przesłanki wymagane dla uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu, zaś Sąd błędnie uznał, iż wniosek strony złożony został po upływie ustawowego terminu. Skarżąca podkreśliła, iż datą ustąpienia przyczyny uchybienia jest dzień 14 lipca 2009 r., kiedy doręczono jej odpis zarządzenia z dnia 23 czerwca 2009 r., w tym bowiem dniu powzięła ona wiadomość o uchybieniu terminu wskazanego w art. 103 P.p.s.a., a o którym Sąd wcześniej nie pouczył jej, mimo, że działała w postępowaniu bez profesjonalnego pełnomocnika.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: zażalenie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 86 § 1 P.p.s.a. Sąd może postanowić o przywróceniu uchybionego terminu do dokonania czynności w postępowaniu o ile uchybienie to nastąpiło bez winy strony. Art. 87 § 2 tej ustawy nakłada obowiązek wykazania braku winy na stronę, która winna zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do sądu, przed którym czynność miała być dokonana, wskazując okoliczności uprawdopodobniające brak zawinienia w uchybieniu. Wniosek taki złożyć należy najpóźniej w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia, co wynika z art. 87 § 1 tejże ustawy. Z kolei art. 88 stanowi, iż wniosek spóźniony lub z innej przyczyny niedopuszczalny odrzuca się.
W przedmiotowej sprawie niezasadnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż wniosek L.K. o przywrócenie terminu do wystąpienia z wnioskiem o uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 11 marca 2009 r. złożono po upływie siedmiodniowego terminu wskazanego w art. 87 § 1 P.p.s.a. Termin ten rozpoczął swój bieg dopiero od dnia kiedy doręczono skarżącej zarządzenie z dnia 23 czerwca 2009 r., odmawiające uwzględnienia wniosku o uzupełnienie protokołu. Dopiero w tym dniu skarżąca dowiedziała się o uchybieniu terminu wynikającego z art. 103 P.p.s.a. Doręczenie nastąpiło w dniu 14 lipca 2009 r. Zgodnie z art. 111 § 2 kc, mającym zastosowanie w myśl art. 83 § 1 P.p.s.a., termin siedmiodniowy rozpoczął bieg od dnia 15 lipca 2009 r. Nie można zatem przyjąć za zasadne stanowiska Sądu, iż wniosek złożony w dniu 21 lipca 2009 r. był spóźniony i jako taki podlegał odrzuceniu. W ocenie Sądu odwoławczego wniosek ten złożony został w ustawowym terminie i winien być rozpoznany przez Sąd I instancji pod kątem zaistnienia ewentualnych przesłanek dla przywrócenia uchybionego terminu.
Mając na uwadze powyższe i uznając zaskarżone postanowienie za wydane niezgodnie z art. 87 § 1 i art. 88 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku