III SA/Gd 470/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6040 Wyrób, rozlew i obrót alkoholami
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Przywrócono termin do uzupełnienia braków formalnych skargi
Sędziowie:
Marek Gorski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Gorski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia przywrócić termin do uzupełnienia braków formalnych skargi.
Uzasadnienie: W dniu 9 września 2009 r. A. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2009 r. nr […].
Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem. W wezwaniu określono 7 – dniowy termin oraz rygor odrzucenia skargi. Jednocześnie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł. pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania zostały doręczone w dniu 21 października 2009 r.
Skarżący uiścił wpis w dniu 21 października 2009 r., a następnie – w dniu 3 listopada 2009 r. – złożył wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Do wniosku załączył odpis skargi. Skarżący wskazał, że w/w wezwania zostały doręczone w chwili jego nieobecności w kraju. Wpis został uiszczony przez bliską osobę, jednak nie miała ona pełnomocnictw do podpisania odpisu skargi. Do Polski wrócił w dniu 2 listopada 2009 r. i dopiero wtedy miał możliwość uzupełnienia braków formalnych skargi.
Jak stanowi art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przewrócenie terminu.
Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast w myśl art. 87 § 2 p.p.s.a. we wniosku o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.
W ocenie Sądu skarżący przytoczył okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu został złożony w 7 dniowym terminie od chwili ustania przyczyny uchybienia terminu.
Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku