III SA/Łd 429/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Data:
2009-08-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Ewa Alberciak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 19 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska Protokolant Asystent sędziego Agata Brolik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2009 roku sprawy ze skargi K.B. na decyzję Rektora Politechniki […] z dnia […] roku nr […] w przedmiocie udzielenia urlopu dziekańskiego i skierowania na płatne powtarzanie semestru 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska z dnia […] roku nr […]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Rektora Politechniki […] na rzecz K.B. kwotę 200,- (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku