I SA/Rz 854/09 – Postanowienie WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Kazimierz Włoch /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Włoch po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] lipca 2009r. nr […] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […] lipca 2009r. nr […] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji ustalającą D.D. wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 71 393 zł.
Wraz ze skargą na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , skarżąca skierowała wniosek o wstrzymanie jej wykonania twierdząc, iż przemawia za tym ważny interes podatnika. Uzasadniła, iż wyegzekwowanie ustalonego podatku grozi zachwianiem bytu materialnego rodziny oraz może spowodować dotkliwe, a być może nawet nieodwracalne, skutki dla przedsiębiorstwa, które jest obecnie głównym źródłem utrzymania rodziny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./, powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, jak stanowi § 3 wyżej wymienionego artykułu, po przekazaniu skargi sądowi, może on, na wniosek skarżącego, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie.
Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest zatem uprawdopodobnienie, iż zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody na skutek wykonania nieprawomocnej jeszcze decyzji. Co do zasady chodzi tutaj o szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub uprawdopodobnienie możliwości zaistnienia innych trudnych do odwrócenia skutków, przy czym ocena tych przesłanek pozostawiona jest uznaniu Sądu. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji, obciąża wnioskodawcę. W tym zakresie Sąd podziela stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w postanowieniach z 7 kwietnia 2005 r. II OZ 201/2005 i 13 grudnia 2004 FZ 496/2004 (zamieszczone w systemie informatycznym "Lex polonica").
Wnioskodawczyni w niniejszej sprawie poprzestała na złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wraz z krótkim uzasadnieniem, w którym w sposób ogólnikowy powołane zostały pewne hipotetyczne zagrożenia mogące towarzyszyć egzekucji należności, bez szczegółowego odniesienia się do obecnej sytuacji finansowej skarżącej.
Zdaniem Sądu okoliczności podane we wniosku nie przesądzają o istnieniu niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a ogólnikowość twierdzeń Skarżącej nie pozwala na ocenę wpływu decyzji organów podatkowych na jej obecną sytuację majątkową. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów administracyjnych wyrażonym w postanowieniu NSA z dnia 2 czerwca 2004 r. sygn. FZ 65/04 (niepubl.), uzasadnienie wniosku o wstrzymanie powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że jego uwzględnienie jest uzasadnione. Tymczasem podatniczka powołała pewne ogólne zagrożenia, nie wskazując w jaki sposób wykonanie zaskarżonej decyzji wpłynie na konkretyzację tychże zagrożeń w jej obecnej sytuacji faktycznej. Tym samym nie sposób, w oparciu o podane we wniosku informacje, ocenić rzeczywistych skutków wykonania zaskarżonej decyzji.
Sąd, badając sprawę z urzędu, zważywszy iż w razie uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, Skarżąca będzie mogła domagać się zwrotu spełnionego świadczenia pieniężnego w trybie prawem przewidzianym – nie dopatrzył się okoliczności wskazujących na niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w postaci pozbawienia majątku trwałego czy groźby zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej iż podatniczka nie powołała żadnych szczególnych okoliczności, z których wynikałoby, iż wyegzekwowanie należności w chwili obecnej może doprowadzić do powstania tychże skutków.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku