II FSK 598/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne:
Podatek od spadków i darowizn
Sygn. powiązane: I SA/Po 1556/07
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-04-08
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odmówiono uzupełnienia wyroku
Sędziowie:
Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Antoni Hanusz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Po 1556/07 w zakresie wniosku o uzupełnienie wyroku w sprawie ze skargi U.K. i M.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 31 sierpnia 2007 r. nr […] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: 1) odmówić uzupełnienia wyroku, 2) zwrócić, w trybie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) U.K. i M.G. z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 100,00 złotych tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od wniosku o uzupełnienie wyroku
Uzasadnienie: II FSK 598/08
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 6 października 2009 roku pełnomocnik U.K. i M.G., wystąpił o uzupełnienie, w zakresie zasadzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt II FSK 598/08. W wyroku tym Sąd oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2007 roku sygnatura akt I SA/Po 1556/07,w którym uchylono zaskarżoną przez skarżących decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2007 roku oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 maja 2007 roku w przedmiocie podatku od spadków i darowizn. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że w piśmie z dnia 8 września 2009 roku zawierającym odpowiedź na skargę kasacyjną przedstawiono wniosek o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. Wniosek o uzupełnienie opisanego powyżej wyroku w zakresie kosztów postępowania nie zasługuje na uwzględnienie. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu tego orzeczenia, Naczelny Sąd Administracyjny odstąpił w rozpoznawanej sprawie od zasądzenia stosownie do art. 204 punkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) dalej u.p.p.s.a., od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wniosek bowiem w tym zakresie został złożony przez skarżących w piśmie procesowym złożonym po terminie wymaganym dla złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną określonym w art.179 u.p.p.s.a. Nadto, jak wynika protokołu rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w imieniu strony skarżącej, która była prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy w dniu 22 września 2009, nikt się nie stawił. Z tej przyczyny, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 157 § 2 i § 3 w związku z art. 193 u.p.p.s.a. oraz na podstawie art. 64 § 3 i art. 151 w związku z art. 193 u.p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. Jednocześnie na podstawie art. 225 u.p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić stronie skarżącej nienależnie uiszczony wpis od wniosku o uzupełnienie wyroku, gdyż wniosek w tym zakresie nie podlega opłacie.

Uzasadnienie wyroku