V SA/Wa 62/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II GZ 128/09
Skarżony organ:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-01-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o zasądzenie kosztów
Sędziowie:
Tomasz Zawiślak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Tomasz Zawiślak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] października 2008 r. Nr […] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej; p o s t a n a w i a: – oddalić wniosek.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 1 października 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. G. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z […] października 2008r. i zasądził ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata 292,80 złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej;
W dniu 9 listopada 2009r. (data nadania) pełnomocnik skarżącej ustanowiony z urzędu złożył opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. W piśmie procesowym zwrócił się również z wnioskiem o cyt. "przyznanie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej z urzędu według norm przepisanych".
Rozpoznając wniosek należało zauważyć, co następuje:
Stosownie do treści przepisu § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.
Wniosek adwokata z 9 listopada 2009r., nie zawiera oświadczenia, o którym mowa w § 20 ww. rozporządzenia. W tym miejscu podnieść należy, iż oświadczenie o którym mowa winno być wyraźne. Nie stanowi oświadczenia to sformułowanie pełnomocnika, w którym wnosi o przyznanie "nieopłaconych kosztów pomocy prawnej". Dlatego też uznać wniosek pełnomocnika strony skarżącej za niekompletny w kontekście zacytowanego wyżej przepisu, bowiem wnioskodawca nie zawarł w nim oświadczenia, z którego wynikałoby, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej nie zostały zapłacone w całości lub części. Por. postanowienie NSA z 30 czerwca 2009r., sygn. akt II GZ 133/09.
W tym stanie sprawy, wniosku ustanowionego pełnomocnika nie można było uwzględnić. Dodać należy, iż takie stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, iż brak oświadczenia o jakim mowa § 20 ww. rozporządzenia wywołuje skutki materialnoprawne, polegające na utracie prawa do wynagrodzenia i nie stosuje się do niego trybu uzupełniania jego braków, opisanego w art. 49 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.); vide: wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2006 r. sygn. akt II FSK 862/05, Lex nr 242945.
Biorąc powyższe pod uwagę na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku