II GZ 128/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: V SA/Wa 62/09
Skarżony organ:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-06-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Czesława Socha /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Czesława Socha (przewodnicząca – sprawozdawca) po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 62/09 w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] października 2008 r. Nr […] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: zażalenie oddalić.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2009 r. o sygn. akt V SA/Wa 62/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał A. G. prawo pomocy w zakresie częściowym dotyczącym ustanowienia adwokata z urzędu, a odmówił przyznania prawa pomocy w części dotyczącej wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł. Przyjął, że ocena sytuacji majątkowej żalącej na obecnym etapie sprawy daje możliwość częściowego poniesienia przewidzianych kosztów sądowych.
Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła A. G., domagając się jego zmiany i przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, jak też żądanej premii ze środków budżetu Unii Europejskiej. W uzasadnieniu podała, że sytuacja materialna w jakiej się znajduje uzasadnia przyznanie jej całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych, jak też premii w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie jest nieuzasadnione.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszym postępowaniu oceniał jedynie zasadność odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie wpisu sądowego, skoro zarzut dotyczył żądania przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Wobec czego, tylko ta kwestia, a nie sprawa przyznania premii w ramach działania środków z budżetu Unii Europejskiej, podlegała ocenie w niniejszym postępowaniu. Sąd na obecnym etapie postępowania nie był uprawniony do oceny tego zagadnienia.
Podkreślić należy, że zarzut zażalenia podniósł jedynie sprawę kosztów sądowych. Argumentacja zaś zażalenia tego zagadnienia bliżej nie rozwija. Dotyczy jedynie kwestii związanych z zasadnością przyznania powyższej premii. Z uwagi na to, że sprawa premii jako zagadnienia merytorycznego nie może być przedmiotem oceny niniejszego postępowania zażaleniowego, należało jedynie ocenić zasadność poniesienia wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł.
Oceniając sytuację materialną żalącej, trafnie Sąd I instancji przyjął, że jest w stanie wpis ten uiścić. Żaląca jak już wyżej podkreślono, nie powołała żadnych okoliczności świadczących o braku możliwości poniesienia tego wpisu. Niewątpliwie, prowadzenie gospodarstwa rolnego związane jest z dużymi nakładami finansowymi. Nie zmienia to faktu, że prowadzone gospodarstwo rolne przynosi także dochody, co potwierdziła żaląca złożonym wyciągiem z rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki finansowe. Żądana pomoc finansowa nie jest objęta z mocy prawa zwolnieniem od kosztów sądowych. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o taką pomoc, o ile korzysta z drogi sądowej, podlega indywidualnej ocenie co do możliwości poniesienia tych kosztów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 193 i 197 cytowanej wyżej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie oddalił.

Uzasadnienie wyroku