III SA/Wa 806/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-05-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Wesołowska
Izabela Głowacka-Klimas /przewodniczący/
Maciej Kurasz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas, Sędziowie Sędzia WSA Maciej Kurasz (sprawozdawca), Sędzia WSA Anna Wesołowska, Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Uzasadnienie wyroku