I SA/Wa 855/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Miernik /przewodniczący/
Joanna Skiba /sprawozdawca/
Mirosław Gdesz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Miernik Sędziowie WSA Joanna Skiba (spr.) WSA Mirosław Gdesz Protokolant Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skarg "M." Sp. z o.o. w W. i "W." Sp. z o.o. w W. na zarządzenie Prezydenta W. z dnia […] stycznia 2008 r. nr […] w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych oddala skargi.

Uzasadnienie wyroku