III SA/Lu 297/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Marcinowski
Marek Zalewski /sprawozdawca/
Zdzisław Sadurski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Sadurski, Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędzia NSA Marek Zalewski (sprawozdawca), Protokolant Asystent sędziego Beata Skubis-Kawczyńska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. W. na uchwałę Rady Gminy z dnia […] września 2008 r., nr […] w przedmiocie odwołania Skarbnika Gminy oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku