IV SA/Wr 147/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-04-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Małgorzata Masternak-Kubiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2009 r., nr NK.II.0911-16/91/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/218/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie opłaty za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów postanawia : podjąć zawieszone postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 6 marca 2009 r. Gmina Miejska Dzierżoniów wniosła skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 lutego 2009 r. nr NK.II.0911-16/91/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/218/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie opłaty za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów.
Na rozprawie w dniu 14 maja 2009 r. pełnomocnicy stron wnieśli o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, informując, że w dniu 7 lipca 2009 r. zostanie rozpoznana skarga kasacyjna od wyroku tutejszego Sądu w sprawie IV SA/Wr 291/08, w której zaprezentowano pogląd, do którego odwołuje skarżąca Gmina uzasadniając trafność rozwiązań przyjętych w zakwestionowanej przez organ nadzoru uchwale.
Wobec faktu wspólnego złożenia takiego wniosku, Sąd zawiesił postępowanie.
W dniu 10 listopada 2009 r. pełnomocnik Wojewody złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W powyższej sprawie, zawieszenie postępowania nastąpiło na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a.
Zgodnie z art. 129 p.p.s.a. w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.
Zatem wobec faktu złożenia takiego wniosku przez stronę po upływie wskazanego wyżej terminu, na podstawie art. 129 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku