III SAB/Łd 40/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Z. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt III SAB/Łd 40/09 w sprawie ze skargi Z. S. na bezczynność Komendanta […] Komisariatu Policji w Ł. w przedmiocie zaniechania wykonania obowiązków służbowych postanowił : odrzucić skargę kasacyjną. D.T.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt III SAB/Łd 40/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę Z. S. na bezczynność Komendanta […] Komisariatu Policji w Ł.
Z. S. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna została sporządzona i wniesiona przez skarżącego osobiście.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjna wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. (art. 175 § 2 ustawy).
Natomiast zgodnie z treścią art. 178 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona i wniesiona osobiście przez skarżącego, który nie spełnia wymogów określonych w art. 175 § 2 powołanej ustawy. Skarżący został pouczony o treści art. 175 § 2 ustawy. Stąd uznać należało, iż skarga kasacyjna Z. S. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.
Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucił skargę kasacyjną.
D.T.

Uzasadnienie wyroku