II SA/Lu 551/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […], Nr […] w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.
Uzasadnienie: Strona skarżąca J. O. na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń wykonała wezwanie.
Referendarza sądowy stwierdził, że:
Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przesłanki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej sformułowane w art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. oparte są na zwrotach szacunkowych, których samodzielne stosowanie wywołuje konieczność oszacowania wystąpienia określonego w zwrocie szacunkowym stanu faktycznego, co wymaga porównania obciążeń finansowych ciążących na stronie w związku z jej udziałem w postępowaniu z jej realnymi możliwościami płatniczymi.
Na obecnym etapie niniejszego postępowanie jego koszty sądowe sprowadzają się do wpisu sądowego od potencjalnej skargi kasacyjnej w kwocie 250 złotych (§3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) oraz opłat kancelaryjnych, które każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych – DZ.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192).
Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego w sprawie niniejszej dla reprezentowania strony skarżącej wynosi 240 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) – 292,80 złotych brutto (§2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Z oświadczenia strony skarżącej oraz nadesłanych przez nią dokumentów źródłowych wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, z którą zamieszkuje w domu o powierzchni […] m2. Strona skarżąca utrzymuje się z emerytury w kwocie […] złotych netto i emerytury żony w kwocie […] złotych netto. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi […] złotych netto. Koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej tworzą wydatki na zakup leków w kwocie […] złotych, wyżywienie w kwocie […] złotych, środki czystości w kwocie […] złotych, gaz w kwocie […] złotych i energię elektryczną w kwocie […] złotych. Przy czym opłaty za energię elektryczną i gaz płatne są co drugi miesiąc. Wykazane przez stronę miesięczne koszty utrzymania koniecznego wynoszą […] złotych (kwota ta stanowi sumę wydatków na leki, żywność, środki czystości oraz – kwoty wydatków za gaz i energię elektryczną, czyli miesięcznych kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej wyliczonych na podstawie kwot płaconych co dwa miesiące za gaz i energię elektryczną). Strona skarżąca i jej małżonka są osobami starszymi, cierpiącymi na szereg dolegliwości wymagających leczenia farmakologicznego.
W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca nie wykazała aby nie miała możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania bądź aby poniesienie pełnych kosztów postępowania groziło jej i jej małżonce uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego.
Po poniesieniu wykazanych przez stronę skarżącą stałych kosztów utrzymania koniecznego w jej gospodarstwie domowym pozostaje kwota […] złotych. Porównanie wysokości tej kwoty do wysokości poszczególnych kosztów składających się na koszty niniejszego postępowania wskazuje, że strona skarżąca ma realną możliwość poniesienia wszystkich kosztów postępowania wymaganych na obecnym etapie postępowania a ich poniesienie nie zagraża ani jej ani jej małżonce uszczerbkiem w kosztach utrzymania koniecznego.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku