III SA/Gd 442/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wójt Gminy
Data:
2009-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Alina Dominiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. B. na akt Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z urzędu skarżącej U. B. uiszczony wpis od skargi w kwocie 300,00 ( trzysta) złotych.
Uzasadnienie: Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na – jak określiła – zarządzenie – Wójta Gminy o stwierdzeniu braku podstaw do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
W uzasadnieniu podała, że przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, w którym to postępowaniu była jedną z dwóch kandydatek. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego jako kandydata na dyrektora szkoły wyłoniono T. H.
Skarżąca zwróciła się pismem z dnia 8 czerwca 2009 r. do Wójta Gminy o unieważnienie postępowania konkursowego, a Wójt zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2009 r. odmówił unieważnienia konkursu. W dalszej części skargi skarżąca przedstawiła merytoryczne argumenty świadczące o konieczności unieważnienia postępowania konkursowego.
Na koniec wskazała, że dopuszczalność zaskarżania aktów organu wykonawczego gminy z zakresu postępowania konkursowego znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.
W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy wniósł o jej odrzucenie. Podniósł, że zgodnie z art. 53 p.p.s.a. skarga winna być wniesiona w terminie 30 dni od doręczenia skarżącej rozstrzygnięcia organu w sprawie, co w przypadku pisma Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2009 r. nastąpiło w dniu 24 czerwca 2009 r. W tej sytuacji termin do wniesienia skargi upłynął 24 lipca 2009 r., a skarżąca skargę wniosła dopiero 31 sierpnia 2009 r. W przypadku uznania, że termin nie został przekroczony, organ wniósł o oddalenie skargi, merytorycznie odnosząc się do zarzutów w niej zawartych.
Skarżąca w piśmie z dnia 15 października 2009 r. stwierdziła, że stanowisko Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2009 r. nie zawierało żadnego pouczenia o trybie, terminie ani organie właściwym do wniesienia odwołania, wobec czego nie może ponosić konsekwencji zaniechania organu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Przede wszystkim w sprawie należy ocenić, czym jest zaskarżone "pismo" czy też "zarządzenie" Wójta Gminy – jak odmiennie twierdzą strony.
Wójt Gminy w dniu 22 czerwca 2009 r. stwierdził brak podstaw do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w G., który odbył się w dniu 26 maja 2009 r., czyli – innymi słowy – odmówił unieważnienia konkursu. Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności konkursu wystąpiła skarżąca, która była jednym z dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły.
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 listopada 2008 r. sygn. akt I OSK 1180/08 ( publ. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych) stwierdził, że akt odmowy unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły nie należy do zakresu prawa pracy. Akt ten nie prowadzi wprost do powstania, ukształtowania lub rozwiązania stosunku pracowniczego, natomiast mieści się w zakresie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako inne, niż określone w pkt 1- 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających
z przepisów prawa, bowiem jest podejmowany przez organ administracji gminnej , który oceniał prawidłowość konkursu.
Pogląd ten Sąd orzekający w sprawie niniejszej w całości podziela.
W tej sytuacji skargą wniesioną przez skarżącą został zaskarżony akt Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2009 r. w przedmiocie odmowy unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, będący innym aktem, niż określone w art. 3 § 2 pkt 1- 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa ( art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.).
Zaskarżony akt, w ocenie Sądu, nie jest ani zarządzeniem, ani tym bardziej pismem wójta. O zarządzeniu wójta możemy mówić wówczas, gdy taką prawną formę działania przewidują przepisy prawa. Forma zarządzenia nie ma zastosowania do innych aktów wójta mających podstawę w prawie publicznym, jak też do jego oświadczeń woli z zakresu prawa cywilnego. Tymczasem ani ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ani rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 189, poz. 1855) nie przewiduje zarządzenia jako formy odmowy unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
Po rozstrzygnięciu kwestii, co było przedmiotem zaskarżenia w sprawie niniejszej należy rozważyć, czy skarga została wniesiona do sądu skutecznie.
Zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.
W sprawie będącej przedmiotem skargi ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia, wobec czego skargę na akt Wójta Gminy w dniu 22 czerwca 2009 r., który jest aktem, o jakim mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., skarżąca powinna wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie tegoż organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżąca dowiedziała się lub mogła się dowiedzieć o jego wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa.
Z akt sprawy wynika, że skarżąca po otrzymaniu aktu Wójta Gminy z dnia 22 czerwca 2009 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie wzywając organu do usunięcia naruszenia prawa.
W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn jej wniesienie jest niedopuszczalne, Sąd orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.
Na marginesie można wskazać, że gdyby zaskarżony akt uznać za zarządzenie, jak akt ten określiła skarżąca, to z uwagi na brak wezwania organu do usunięcia naruszenia skarga również podlegałaby odrzuceniu.
W orzecznictwie przyjęto, że wobec zasady wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji zbyteczne jest wysyłanie odpisu skargi temu organowi, wobec czego związane z wysłaniem skargi organowi ograniczenie co do wysokości zwracanego wpisu od skargi odrzuconej lub cofniętej wynikające z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie znajduje zastosowania.
Wobec powyższego Sąd na mocy art. 232 § 1 pkt 1 lit a) przywołanej ustawy orzekł jak w punkcie 2 postanowienia.

Uzasadnienie wyroku