II SO/Bd 14/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:
Wymierzenie grzywny
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono wniosek
Sędziowie:
Wiesław Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Wiesław Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. A. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w […] za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy postanawia: oddalić wniosek
Uzasadnienie: W dniu […] lutego 2009 r. skarżący J. A. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniosek o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w […] za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy o sygn. akt II SA/Bd 454/08.
Przy piśmie z dnia 23 lutego 2009 r. odpis wniosku o wymierzenie grzywny przesłano do organu celem ustosunkowania się w terminie 7 dni.
Odpowiadając na przedmiotowy wniosek Samorządowe Kolegium Odwoławcze w […] wniosło o jego oddalenie. Podniosło, że w sprawie […] przesłało w odpowiedzi na skargę skarżącego cały zebrany materiał dowodowy. Natomiast wskazane przez wnioskodawcę okoliczności związane z wystosowanym wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia […] kwietnia 2008r. o uzupełnienie przez tegoż odwołania, dotyczą odrębnego postępowania. Ponadto Kolegium nadmieniło, że udzielając odpowiedzi na skargę J. A. w dniu […] czerwca 2008r. przekazało Sądowi w załączeniu dodatkowo również akta sprawy wraz z decyzją z dnia […] maja 2008r., nr […]przed podjęciem której Kolegium zaznajomiło się z wspomnianym wnioskiem skarżącego adresowanym do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia […] kwietnia 2008r. o uzupełnienie odwołania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. – zwanej dalej P.p.s.a.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 P.p.s.a.). Stosownie zaś do art. 55 § 1 powołanej ustawy w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 P.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.
Przepis art. 55 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu wyegzekwowanie od organu administracji wypełnienie przez niego obowiązków procesowych. Nie jest to forma ,,kary" za uchybienie terminowi określonemu w art. 54 § 2 tej ustawy. Rozpoznając wniosek o wymierzenie grzywny Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego w chwili orzekania, a zatem uchybienie przez organ trzydziestodniowemu terminowi nie stanowi podstawy do nałożenia grzywny, jeżeli mimo opóźnienia, przekazał on sądowi akta wraz z odpowiedzią na skargę przed rozpoznaniem wniosku (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2007 r. sygn. akt I OSK 2015/06 dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że J. A. złożył osobiście do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] w sprawie […] w następstwie czego została ona przy piśmie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia […] maja 2009r. przekazana do Kolegium, które następnie w dniu […] czerwca 2009r. przekazało osobiście (data stempla pocztowego) do tut. Sądu skargę wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi. Należy więc stwierdzić, iż czynność ta została przez organ wykonana w terminie przewidzianym w art. 54 § 2 ustawy.
Należy podkreślić, iż celem instytucji wymierzenia organowi grzywny jest zdyscyplinowanie go do jak najszybszego przekazania akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego. Tak więc skoro akta sprawy, skarga i odpowiedź na skargę zostały przekazane, nie ma przesłanek do wymierzenia organowi grzywny.
Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 54 § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku