II SA/Go 128/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Prezydent Miasta
Data:
2009-03-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marek Szumilas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas po rozpoznaniu dnia 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na pismo Prezydenta Miasta z dnia […]r., nr […] w przedmiocie opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] lutego 2009r. A.P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na pismo Prezydenta Miasta nr […] z dnia […] grudnia 2008r. w przedmiocie opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu, nałożonej na skarżącego na podstawie wezwania-raportu nr […] z dnia […] grudnia 2008r.
Niniejsza skarga została przekazana przez Prezydenta Miasta do tutejszego Sądu dnia 6 marca 2009r.
Na podstawie zarządzenia Sędziego z dnia 7 maja 2009r., wezwano A.P. do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 200 zł – pod rygorem odrzucenia skargi.
Dnia 1 czerwca 2009r. skarżący zwrócił się do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem Referendarza Sądowego z dnia 21 sierpnia 2009r. odmówiono przyznania A.P. prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.
Na podstawie zarządzenia Sędziego z dnia 18 września 2009r., w związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia Referendarza Sądowego z dnia 21 sierpnia 2009r., pismem z dnia 22 września 2009r. wezwano A.P.
do wykonania zarządzenia Sędziego z dnia 7 maja 2009r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych (dwieście złotych), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i § 3 ppsa).
Z adnotacji widniejącej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skarżącemu doręczone dnia 7 października 2009r.
W wyznaczonym terminie należny wpis nie został uiszczony.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ppsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
Wysokość wpisu należnego od złożonej przez A.P. skargi została ustalona przez Sąd w oparciu o dyspozycję § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), zgodnie z którym wpis stały w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, bez względu na ich przedmiot, wynosi 200 zł.
Z uwagi na treść art. 220 § 1 ppsa, w myśl którego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata,
wezwano skarżącego do uiszczenia ustalonego jak powyżej wpisu od skargi.
W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 220 § 3 ppsa, sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uiszczono należnego wpisu. A.P. pomimo prawidłowego pouczenia o wyżej wskazanych konsekwencjach, nie zastosował się do wezwania Sądu.
Z tych względów, na podstawie przepisu art. 220 § 3 ppsa, postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku