II SA/Go 632/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ:
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Data:
2009-08-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia wyroku.
Sędziowie:
Marek Szumilas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas po rozpoznaniu dnia 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.K. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia […]r., nr […] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 21 października 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. oddalił skargę M.K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr […] z dnia […] lipca 2009r. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.
Pismem z dnia […] października 2009r., oddanym w urzędzie pocztowym dnia 29 października 2009r., M.K. złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wskazanego powyżej wyroku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 141 § 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ppsa, w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.
Pouczenie o terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przypadku oddalenia skargi zawarte było w treści kierowanego do skarżącego zawiadomienia o terminie rozprawy z dnia 21 września 2009r.
W przedmiotowej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 28 października 2009r. Skarżący wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem opatrzył wprawdzie datą […] październik 2009r., ale złożył go z przekroczeniem terminu siedmiu dni od ogłoszenia wyroku. Zgodnie bowiem z datą stempla pocztowego widniejącego na kopercie, M.K. nadał wniosek dnia 29 października 2009r.
W tym miejscu wskazać trzeba, że zgodnie z art. 85 ppsa czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.
Z tego względu, na podstawie przepisu art. 141 § 3 ppsa, postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku