II SA/Go 801/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marek Szumilas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas po rozpoznaniu dnia 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.P., P.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r., nr […] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] września 2009r. K.P. i P.P. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr […] z dnia […] sierpnia 2009r., utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta nr […] z dnia […] czerwca 2009r. w przedmiocie ustalenia dla B.S. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr […].
Niniejsza skarga została przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze do tutejszego Sądu dnia 7 października 2009r.
Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II-go Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 października 2009r., wezwano K.P. i P.P. do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi poprzez nadesłanie 23 egzemplarzy jej odpisu, a także do uiszczenia w tym terminie wpisu od skargi w kwocie 500 zł – pod rygorem odrzucenia skargi.
Zgodnie z adnotacją na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, wezwania do usunięcia braku formalnego skargi oraz do uiszczenia wpisu zostały skarżącym doręczone dnia 28 października 2009r.
W wyznaczonym terminie skarżący złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. W tymże terminie nie usunęli jednak braku formalnego skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z dyspozycją art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ppsa, skarga musi odpowiadać wymaganiom ogólnym przewidzianym dla wszystkich pism procesowych oraz zawierać dodatkowe elementy określone w tym przepisie.
Jednym z wymogów dotyczącym wszystkich pism procesowych, przewidzianym w art. 47 § 1 ppsa, jest konieczność dołączenia do pisma jego odpisów – celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania. W tym miejscu zauważyć trzeba, iż co prawda zgodnie z art. 32 ppsa, w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, to jednak stosownie do treści art. 33 § 1 ppsa uczestnikiem postępowania na prawach strony jest także osoba, która brała udział w postępowaniu
administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. Ponadto art. 12 ppsa stanowi, iż ilekroć w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest mowa o stronie, należy przez to rozumieć także uczestnika postępowania.
Mając powyższe na uwadze Sąd przyjął, że stroną postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie – oprócz skarżących oraz
Samorządowego Kolegium Odwoławczego – są także: B.S., Z.O., M.Ś., E.A., W.A., A.B., J.B., J.M.-C., S.C., M.G., J.G., M.K., M.K., B.P., Z.P., L.Z., J.Z., W.Ż., S.Ż., D.P., P.P., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezydent Miasta.
Z uwagi na ustalenie, iż K.P., ani P.P. nie przedłożyli odpisów skargi celem doręczenia go uczestnikom postępowania, pismem z dnia 22 października 2009r. wezwano skarżących do usunięcia braku formalnego złożonej skargi.
W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 pkt 3 ppsa sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.
K.P. i P.P. pomimo prawidłowego pouczenia o wyżej wskazanych konsekwencjach, nie zastosowali się do wezwania Sądu.
Z tych względów, na podstawie przepisów art. 58 § 1 pkt 3 ppsa, postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku