I SA/Bd 824/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Zdzisław Pietrasik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

I SA/Bd 824/09 POSTANOWIENIE Dnia 16 listopada 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Pietrasik po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. E. M. P. sp. z o.o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia […] Nr […] w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego oraz dokonania zwrotu cła. postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: I SA/Bd 824/09
UZASADNIENIE
W dniu 08 października 2009r. S. E. M. P.
sp. z o.o. z siedzibą w O. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T.
z dnia […] w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego oraz dokonania zwrotu cła.
W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na fakt, iż została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu określonego
w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.
Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi
się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia
w sprawie.
Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych organu zwrotnego potwierdzenia odbioru, skarżona decyzja została doręczona stronie skarżącej
w dniu 07 września 2009r. Trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi upłynął zatem
z dniem 07 października 2009r. – tymczasem skarga została wniesiona osobiście
do organu dopiero w dniu 08 października 2009r. a więc z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.
Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
skargę, jako wniesioną po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia, Sąd odrzucił.

Uzasadnienie wyroku