II SA/Bk 624/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału II: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p o s t a n a w i a – odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.
Uzasadnienie: K. B. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Wnioskodawczyni pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z rodzicami J. B.
i T. B. oraz szesnastoletnim bratem K. B. Źródło utrzymania rodziny stanowi dochód uzyskiwany przez wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę w wysokości 1.701 zł brutto (1.300 zł netto) oraz emerytura J. B. w kwocie 1.067,18 zł brutto (908,13 zł netto) – k. 26-27 i k. 32-33. T. B. nie pracuje, nie osiąga dochodu, cierpi na z. z. a. Majątek rodziny wnioskodawczyni stanowi nieruchomość rolna o powierzchni […] ha i nieruchomość budowlana o powierzchni […] ha (obie działki są usytuowane w C.). Skarżąca studiuje, mieszka u rodziców, których wspomaga finansowo. K. B. posiada oszczędności w wysokości 7.000 – 8.000 zł (k. 26-27).
W odpowiedzi na wezwanie referendarza sądowego z dnia […] października 2009 r. (k. 28) skarżąca wyszczególniła ponoszone miesięczne wydatki związane
z bieżącym utrzymaniem rodziny, w tym: energia elektryczna – 73,53 zł; podatki
22,33 zł (67 zł kwartalnie); ubezpieczenie – 32,50 zł (97,50 zł kwartalnie); wydatki związane ze szkołą – około 100 zł; opłata za wodę – 12,61 zł (37,84 kwartalnie); żywność – 1.700 zł; telefon komórkowy – 50 zł; dwa bilety miesięczne – 120 zł. Wnioskodawczyni podkreśliła, iż wyszczególnione wydatki nie obejmują kosztów zakupu ubrań, środków czystości i kosmetyków. Mieszkanie przy ul S. […] w B. należy do siostry skarżącej i jej współmałżonka. Dom przy ul. D. […] w C. ma powierzchnię około […] m- stanowi współwłasność, w części należącą do rodziców wnioskodawczyni (k. 30-31). Do akt sprawy K. B. dołączyła: decyzję ZUS w B. z dnia […] września 2009 r. o przeliczeniu emerytury J. B. (k. 32); umowę o pracę z dnia […] grudnia 2008 r. zawartą miedzy wnioskodawczynią a Dyrektorem […] […] w C. (k. 33); zaświadczenie o stanie zdrowia T. B. (k. 36); rachunki i faktury za energię elektryczną, ubezpieczenie, podatki i wodę (k. 34-35).
Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.
Na wnioskodawcy spoczywa, zatem ciężar dowodu, a w szczególności obowiązek wykazania braku możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania. W tym stanie rzeczy rozstrzygniecie sądu w tej kwestii będzie zależało od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (vide: J. Tarno, Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi – Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504; B. Dauter i inni, Prawo o postępowaniu przed sądamiadministracyjnymi – Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 592).
W złożonym oświadczeniu K. B. wykazała, iż wysokość miesięcznego dochodu czteroosobowej rodziny wynosi łącznie 2.768,18 zł brutto (2.208,13 zł netto) – emerytura J. B. oraz wynagrodzenie wnioskodawczyni uzyskiwane z tytułu wykonywanej pracy. Skarżąca pracuje w […] […] […] […] […] [….] w C. na stanowisku p. (l.), umowa o pracę została zawarta na czas określony tj. do dnia […] grudnia 2009 r. Wydatki miesięczne związane z bieżącym utrzymaniem wynoszą łącznie 2.110,97 zł (nie obejmują kosztów zakupu kosmetyków, ubrań i środków czystości), są równe osiąganemu dochodowi. W skład majątku rodziny wchodzi: dom o powierzchni około […] m- (współwłasność, w części należąca do rodziców wnioskodawczyni), nieruchomość rolna o powierzchni […] ha i nieruchomość budowlana o powierzchni […] ha. T. B. cierpi na z. z. a., wymaga leczenia i opieki lekarskiej. K. B. mieszka z rodzicami, studiuje p., posiada zgromadzone oszczędności w wysokości 7.000-8.000 zł.
Mając na uwadze powyższe okoliczności należało stwierdzić, iż posiadanie przez K. B. i pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym J. B. źródeł dochodu (wynagrodzenie za pracę i emerytura) w łącznej wysokości 2.768,18 zł brutto (2.208,13 zł netto) oraz poczynione przez skarżącą oszczędności w kwocie 7.000 – 8.000 zł pozwalają na uznanie, iż jest ona w stanie pokryć koszty postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie niniejszej.
Należy zaakcentować, iż negatywną przesłankę do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego stanowi przede wszystkim fakt posiadania przez K. B. zgromadzonych środków pieniężnych w wysokości 7.000 – 8.000 zł. Podkreślenia wymaga również, iż wykazany dochód miesięczny wnioskodawczyni (wspierającej finansowo rodziców) i pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym J. B. wystarcza do pokrycia wykazanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem czteroosobowej rodziny, jak również i poczynienia przez K. B. oszczędności. Zgromadzone środki pieniężne powinny być przynajmniej w części przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonego postępowania sądowoadministracyjnego, zwłaszcza, gdy ich wysokość wielokrotnie je przewyższa. W tym miejscu należy wskazać, iż na obecnym etapie postępowania koszty ograniczają się do uiszczenia wpisu w wysokości 200 zł.
Niewątpliwie koszty postępowania sądowoadministracyjnego nie mogą być stawiane na ostatnim miejscu pod względem kolejności ich zaspokajania, dlatego też część uzyskiwanych i zgromadzonych środków pieniężnych powinna być przeznaczona na ich poniesienie. Prawo pomocy stanowi bowiem instytucję szczególną, zarezerwowaną wyłącznie dla podmiotów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej pokrycie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego. Skarżąca natomiast jak wykazano nie udowodniła zaistnienia takiej okoliczności.
Z przyczyn wskazanych powyżej, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku