II FZ 254/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: I SA/Ol 122/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-29
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Stefan Babiarz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia S. M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt I SA/Ol 122/09 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi S. M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 122/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił zażalenie S. M. K. w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 26 stycznia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie okolicznością bezsporną jest fakt skierowania zażalenia na postanowienie WSA z dnia 5 maja 2009 r. na adres Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a zatem do sądu niewłaściwego, gdyż sądem właściwym był – jak wynika z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a. – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie jako sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Przekazanie zażalenia temuż Sądowi nastąpiło w dniu 14 maja 2009 r., co wynika z ze stempla pocztowego umieszczonego na kopercie adresowanej do tut. Sądu (k.60). W ocenie WSA, ten właśnie dzień uznać należało za datę wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. Przepis art. 177 § 1 p.p.s.a. – mający odpowiednie zastosowanie do postępowania zażaleniowego – łączy w sposób jednoznaczny termin do zaskarżenia postanowienia sądu pierwszej instancji ze złożeniem zażalenia w tymże sądzie. Zażalenie wniesione do sądu niewłaściwego, sąd ten powinien przekazać sądowi właściwemu, a dla oceny zachowania terminu do wniesienia zażalenia decydująca jest data jego nadania w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy. W niniejszej sprawie nadanie to nastąpiło w dniu 14 maja 2009 r., podczas gdy bieg terminu do wniesienia zażalenia rozpoczął się w dniu 6 maja 2009 r. (data doręczenia skarżącemu zaskarżonego postanowienia) i upływał z dniem 13 maja 2009 r. (środa). Oznacza to, że zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. jest spóźnione i jako takie podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.
W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący podniósł, że istnieją dwie drogi prawne, zmierzające do wniesienia środków odwoławczych, tj. bezpośrednio do Sądu rozpatrującego środek odwoławczy, z pominięciem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie lub za pośrednictwem tegoż Sądu. Nie zgodził się z zaprezentowaną w postanowieniu WSA argumentacją, w szczególności dotyczącą powołania się na praktyki cywilne w sprawie wnoszenia apelacji i dochowania terminów do ich wniesienia, tj. do innego Sądu niż ten, który wydał zaskarżony wyrok. W jego ocenie, powstała dowolna interpretacja, mylnie i dowolnie wywodząca, że zażalenie wniesione do sądu niewłaściwego, sąd ten winien przekazać sądowi właściwemu, przy ocenie zachowania terminu do wniesienia zażalenia z decydującą datą jego nadania w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy. Uznał, że nie nastąpiło siedmiodniowe przekroczenie terminu do wniesienia zażalenia z jego winy.
Wskazując na powyższe wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia z dnia 8 maja 2009 r., całkowite zwolnienie wnioskodawcy z kwoty wpisowej od zażalenia w wysokości 100 zł oraz zmianę postanowienia z dnia 28 maja 2009 r. przez ustanowienie doradcy podatkowego z urzędu lub w innej formie – wg uznania Sądu.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Na podstawie art. 195 p.p.s.a. wniesienie zażalenia odbywa się zawsze za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia stronie, na wskazany przez nią adres. Uchybienie temu terminowi skutkuje jego odrzuceniem, a postanowienie w tej sprawie wydaje wojewódzki sąd administracyjny.
O zachowaniu terminu do wniesienia zażalenia decyduje natomiast za każdym razem, przy wnoszeniu pism za pośrednictwem poczty, data nadania w urzędzie pocztowym zażalenia adresowanego do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 177 § 1 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.).
Rozpatrując problematykę wnoszenia zażalenia z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone tym zażaleniem postanowienie należy stwierdzić, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu, który bezpośrednio i jednoznacznie regulowałby tę kwestię. Jednakże z uwagi na wypracowane w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym wniesienie środka zaskarżenia przed upływem terminu z pominięciem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie, czyni zadość przepisom o wnoszeniu tego środka odwoławczego pod warunkiem, że przed upływem ustawowego terminu do wniesienia środka odwoławczego, środek ten zostanie nadany do właściwego organu, tj. organu za pośrednictwem którego powinien być wniesiony.
W przedmiotowej sprawie skarżący nadał zażalenie bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiast do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Słusznie zatem Sąd ten uznał, że nie zachowany został termin do wniesienia zażalenia.
Rzeczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie będzie rozpoznanie wniosku strony o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. oraz o całkowite zwolnienie wnioskodawcy od wpisu oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Mając powyższe na uwadze, wobec braku podstaw do uchylenia skarżonego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, zażalenie należało oddalić, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku