II SA/Ol 671/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Alicja Jaszczak-Sikora /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.S. na decyzję Wojewody z dnia "[…]" r. nr "[…]" w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę WSA/post.1 – sentencja postanowienia
Uzasadnienie: UZASADNIENIE:
Decyzją z dnia "[…]" r. nr "[…]" Wojewoda uchylił decyzję Wójta Gminy G. z dnia "[…]" r., orzekającą o wymeldowaniu R.S. z pobytu stałego w miejscowości B. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Na decyzję tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wniosła L. S.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie z dnia 15 lipca 2009 r. Skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych pisma poprzez podpisanie skargi i nadesłanie jej do sądu oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100,- zł , pod rygorem odrzucenia skargi.
Wezwanie do uiszczenia wpisu oraz do usunięcia braków formalnych skargi doręczono Skarżącej 21 lipca 2009 r. W dniu 27 lipca 2009 r. L. S. uzupełniła brak formalny skargi oraz złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi.
Prawomocnym postanowieniem Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie z dnia 28 września 2009 r. odmówiono Skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Wobec tego Skarżąca została powtórnie wezwana do uiszczenia wpisu od skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało jej doręczone w dniu 21 października 2009 r. Skarżąca wpisu nie uiściła.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnych czynności od pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.
Skarga jest pismem wszczynającym postępowanie sądowo- administracyjne, od którego pobierany jest wpis. ( art.230 § 1 i § 2 p.p.s.a.)
Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.
Skarżąca była wzywana do opłacenia wpisu od skargi, lecz należnej opłaty nie uiściła. Wobec tego skarga podlega odrzuceniu, na mocy cytowanego art.220 § 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku