II SA/Po 435/09 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-06-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. K. na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 09 maja 2007 r. sygn. akt II SA/Po 773/06 przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w części wstępnej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II SA/Po 435/09 poprzez zastąpienie nazwiska sędziego Barbary Drzazgi nazwiskiem sędziego Edyty Podrazik oraz poprzez oznaczenie jako sędziego sprawozdawcę sędziego Danutę Rzyminiak – Owczarczak /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 156 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, a postanowienie w tej kwestii może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.
W rubrum wyroku z dnia 28 października 2009 r. sygn. akt II SA/Po 435/09 mylnie wymieniono jako członka składu sędziowskiego i zarazem przewodniczącego składu nazwisko sędziego Barbary Drzazgi, która nie była w składzie orzekającym, który na rozprawie w dniu 28 października 2009 r. rozpoznał skargę F. K., a także wydał i ogłosił wyrok. W wyniku tej omyłki w rubrum wyroku pominięto nazwisko sędziego Edyty Podrazik, która przewodniczyła w tym dniu składowi sędziowskiemu i podpisała wyrok. Jednocześnie mylnie oznaczono sędziego Barbarę Drzazgę jako sędziego sprawozdawcę, podczas gdy sędzią sprawozdawcą była sędzia Danuta Rzyminiak-Owczarczak. O oczywistości wskazanych omyłek pisarskich świadczy treść zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy (karta 113 akt sądowych) oraz protokół rozprawy, w którego części wstępnej jako członków składu sędziowskiego, przed którym przeprowadzono rozprawę, wpisano sędziów Edytę Podrazik – przewodniczącego składu oraz sędziów Aleksandrę Łaskarzewską i Danutę Rzyminiak-Owczarczak – sędziego sprawozdawcę (karta nr 124 akt sądowych).
Z tych przyczyn na mocy art. 156 §1 i 2 wyżej powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił, jak w sentencji.
/-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

Uzasadnienie wyroku