III SA/Lu 336/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6332 Należności  przedemerytalne
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jadwiga Pastusiak /przewodniczący/
Jerzy Drwal /sprawozdawca/
Maria Wieczorek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Wieczorek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Wiesława Dudek, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E. T. na decyzję Wojewody z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku