II SA/Lu 440/09 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne:
Pełnomocnik procesowy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Przyznano adwokatowi tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenie i zwrot wydatków
Sędziowie:
Jarosław Harczuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A. S. o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zwrot niezbędnych, udokumentowanych wydatków w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], Nr […] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 777/05 dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie adwokatowi A. S. tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 150,15 (sto pięćdziesiąt 15/100) złotych, na którą składa się wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem należnego podatku od towarów i usług kwota 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych oraz kwota 3,75 (trzy 75/100) złotych podlegająca zwrotowi tytułem niezbędnych, udokumentowanych wydatków.
Uzasadnienie: Adwokat A. S. wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką
pełnomocnikiem z urzędu skarżącego, którego reprezentował w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji, wniósł o przyznanie tytułem kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 180 złotych powiększonego o należny podatek od towarów i usług oraz zwrot tytułem niezbędnych udokumentowanych wydatków kosztów korespondencji w kwocie 2,75 złotych. Wniosek o przyznanie należnego wynagrodzenia w kwocie wyższej od należnej wnioskodawca uzasadnił przyczynieniem się do sprawniejszego i szybszego procedowania w sprawie poprzez przekonanie skarżącego do cofnięcia skargi o co skarżący ma do niego żal. Wniosek powyższy zawiera oświadczenie z treści, którego wynika, że opłata za udzieloną pomoc prawną nie została uiszczona w całości ani w części. Do wniosku dołączono potwierdzenie nadania korespondencji na adres skarżącego, koszty nadania której, jak z niego wynika, wynosił 3,75 złotych.
Referendarz sądowy stwierdził, że:
Stosownie do unormowania art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Aktem normatywnym określającym zasady przyznawania wynagrodzenia za czynności podejmowane przez adwokata jest rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) zwane dalej "rozporządzeniem".
Zgodnie z unormowaniem §18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądem administracyjnym drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1 tego paragrafu, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75 % tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.
Biorąc pod uwagę przedmiot skargi inicjującej postępowanie sądowoadministracyjne o wznowienie, którego wnoszono w niniejszej sprawie, treść § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia zgodnie, z którym wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli sporządził ją ten sam adwokat, który występował przed sądem pierwszej instancji wynosi 50% stawki minimalnej określonej w §18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia jak i to, że wnioskodawca reprezentował skarżącego w toku pierwszoinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego oraz, iż to on w toku postępowania w drugiej instancji sporządził opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stwierdzić należy, iż wynagrodzenie, które wnioskodawca powinien otrzymać za sporządzenie opinii wynosić będzie 50% stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia. Stawka minimalna, o której stanowi § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia wynosi 240 złotych. Tak, więc wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosić będzie 50% z kwoty 240 złotych powiększone stosowanie do unormowania § 2 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatek od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Tak więc wynagrodzenie to wraz z należnym od niego podatkiem od towarów i usług wynosić będzie 146,40 złotych.
Referendarz sądowy nie znalazł podstaw do przyznania należnego wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości wyższej od stawki minimalnej. Wnioskodawca nie uzasadnił bowiem ze względu na jakie okoliczności należne mu za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynagrodzenie powinno być wyższe od minimalnego. Wskazane przez wnioskodawcę argumenty mogły stanowić uzasadnienie takiego wniosku ale odnośnie wynagrodzenia za reprezentowanie skarżącego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Nie wskazują one natomiast z jakiej przyczyny powinno być wnioskodawcy przyznane wynagrodzenie za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie wyższej od stawki minimalnej.
Stosownie do unormowania § 19 pkt. 2 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują niezbędne, udokumentowane wydatki. W sprawie niniejszej wnioskodawca udokumentował, że wniosek jego o zwrot tytułem niezbędnych wydatków opłaty pocztowej w kwocie 3,75 złotych, a nie jak wskazał we wniosku 2,75 złotych, jest zasadny, gdyż opłatę tę musiał on uiścić przesyłając skarżącemu opinię o baraku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Z tych powodów kwota 3,75 złotych podlega zwrotowi.
Mając na względzie powyższe należało orzec jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku