IV SA/Wa 1603/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA – Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "Z." z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia – odrzucić skargę –
Uzasadnienie: Stowarzyszenie "Z." z siedzibą w W. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 5 października 2009 r. (w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 29 września 2009 r.) wezwał skarżące Stowarzyszenie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł (§ 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Pismo Sądu zawierało pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.
Wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 6 października 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy – karta nr 48). Termin do wykonania wezwania upłynął w dniu 13 października 2009 r.
Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie we wskazanym terminie skarżące Stowarzyszenie nie uiściło wpisu sądowego należnego od skargi.
Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku