IV SA/Wa 1689/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-10-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA – Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ekologicznego Stowarzyszenia P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości postanawia – odrzucić skargę –
Uzasadnienie: Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej ppsa, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
Zaskarżone postanowienie z dnia […] lipca 2008 r. (z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia, tj. wskazaniem, że strona niezadowolona z postanowienia może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie) doręczono skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 27 lipca 2009 r., dlatego też termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 26 sierpnia 2009 r.
Jak wynika z akt sprawy skarga Stowarzyszenia wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2009 r. Natomiast Sąd, w dniu 7 września 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skierował skargę do organu właściwego, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Rozpatrując niniejszą sprawę należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2006 r. nie obowiązuje art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zgodnie z którym termin do wniesienia skargi był także zachowany w wypadku złożenia skargi w wojewódzkim sądzie administracyjnym lub nadania jej w urzędzie pocztowym na adres sądu – w terminie określonym w art. 53 § 1 ppsa. Dlatego też, data nadania skargi przez skarżące Stowarzyszenie na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie może zostać uznana za datę złożenia skargi.
Stosownie do art. 54 § 1 ppsa, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Zgodnie natomiast z art. 83 § 3 ppsa, oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. W tej sytuacji za datę wniesienia skargi należy uznać datę nadania w urzędzie pocztowym skargi skierowanej do właściwego organu tj. do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co w niniejszej sprawie uczynione zostało przez Sąd w dniu 7 września 2009 r. Oznacza to, iż przedmiotowa skarga została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do dokonania tej czynności, który – jak wskazano wyżej – upłynął w dniu 26 sierpnia 2009 r. Dlatego też, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ppsa, orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku