IV SA/Wa 1722/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6151 Lokalizacja dróg i autostrad
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Minister Infrastruktury
Data:
2009-10-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA – Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. i W. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg R. i W. B., M. i H. G., S. i E. K. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi postanawia – odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji –
Uzasadnienie: W skardze z dnia 12 sierpnia 2009 r. R. i W. B. zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Infrastruktury z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustaleniu lokalizacji drogi. Skarżący nie uzasadnili wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej ppsa) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Z konstrukcji tej normy prawnej wynika, iż to na skarżącym spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w cytowanym przepisie, zaś sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdy akt lub czynność zostanie wykonana.
Mając na uwadze brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, że skarżący nie wskazali na okoliczności uzasadniające wstrzymanie jej wykonania w trybie art. 61 § 3 ppsa.
Jednocześnie należy podnieść, że zaskarżona decyzja dotyczy lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi, która jako taka nie stanowiła bezpośredniej podstawy do podjęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych następuje bowiem dopiero po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę, które wydawane jest w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Wskazana decyzja uprawnia wyłącznie do "dysponowania nieruchomością na cele budowlane", co wynika z art. 17 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (o treści obowiązującej w dniu wydania zaskarżonej decyzji), co nie jest jednak równoznaczne z możliwością podjęcia jakichkolwiek prac budowlanych na terenie nieruchomości.
Zaskarżona decyzja nie powoduje zatem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody, bądź trudnych do odwrócenia skutków, dlatego nie zachodzą ustawowe przesłanki do wstrzymania jej wykonania.
Skoro więc, z akt sprawy oraz z treści wniosku sformułowanego przez skarżących nie wynika, aby zaistniały okoliczności uzasadniające – w ocenie Sądu – wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ppsa postanowiono, jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku