II SA/Sz 668/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia R. L. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Sz 668/09 odrzucającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2009 r. oddalającego Jego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia […] r. oddalił skargę R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.
Odpis wyżej wymienionego wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej doręczony został skarżącemu w dniu […] r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k- […]).
W dniu […] r. R. L. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia […] r., którą osobiście sporządził i podpisał.
Postanowieniem z dnia […] r. Sąd odrzucił skargę kasacyjną.
W dniu […] r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) R. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pismo zatytułowane "zażalenie", które sporządził osobiście.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do art. 194 § 1 pkt 7, § 2 i § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę kasacyjną przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zażalenie to, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (197 § 2).
W myśl art. 178 wyżej wskazanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.
Sąd doręczając odpis postanowienia z dnia […] r. pouczył R. L. o terminie i sposobie wniesienia zażalenia od powyższego postanowienia, w tym o wymogu sporządzenia zażalenia przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.
W niniejszej sprawie pomimo prawidłowego pouczenia, środek odwoławczy w postaci zażalenia został sporządzony przez skarżącego osobiście.
Z tego względu zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 194 § 4 w związku z art. 197 § 2 i art. 178 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku