II SA/Gl 61/09 – Wyrok WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-01-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Elżbieta Kaznowska
Rafał Wolnik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant St. sekr. Małgorzata Orman, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E. P., M. P., J. P. i małoletniej A. P. jako następców prawnych H. P. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania rozbiórki budynku oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku