III SA/Gl 462/06 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2006-07-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Ewa Karpińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Karpińska, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług – interpretacji prawa podatkowego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 8 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług – interpretacji prawa podatkowego. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że strony zgodnie wniosły o zawieszenie przedmiotowego postępowania. Mając tę okoliczność na uwadze, Sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie: p.p.s.a. W okresie zawieszenia niniejszego postępowania nie były składane wnioski
o jego podjęcie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 130 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a., Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.
Z uwagi zatem na powyższe, działając na podstawie wskazanych przepisów
i przy zastosowaniu art. 131 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku