III SA/Gl 213/08 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Podatek akcyzowy
Sygn. powiązane: I FZ 436/08
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2008-02-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Przywrócono termin
Sędziowie:
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 15 maja 2009 r. tutejszy Sąd odrzucił skargę Z. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego. Skarga została odrzucona z powodu nie uiszczenia wpisu sądowego.
Postanowienie to wraz ze stosownym pouczeniem o terminie i trybie wnoszenia skargi kasacyjnej od tego postanowienia zostało doręczone skarżącemu w dniu […] r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki zawierającej zaskarżone postanowienie).
Od tego postanowienia strona skarżąca w terminie ustawowym wniosła osobiście sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną i kolejny wniosek o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów i ustanowienia adwokata.
Skarga kasacyjna Z. J. została odrzucona, jako skarga kasacyjna nie sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.
Jednocześnie postanowieniem z dnia 20 lipca 2009 r. Sąd ostatecznie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym – w tym również ustanowił dla skarżącego adwokata z urzędu.
W dniu 27 sierpnia 2009 r. Sąd zwrócił się do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. z wnioskiem o wyznaczenie adwokata. Pismem z 15 września 2009 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd, że pełnomocnikiem został ustanowiony adwokat J. F.
W dniu 7 października 2009 r. pełnomocnik skarżącego nadesłał do Sądu pełnomocnictwo procesowe (udzielone mu przez Z. J. w dniu 24 września 2009 r.).
Z aktami sprawy, pełnomocnik zapoznał się jednak dopiero w dniu 13 października 2009 r., co wynika z zapisku urzędowego (k.136).
W dniu […] r. pełnomocnik strony skarżącej złożył skargę kasacyjną od postanowienia tutejszego Sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zwanej dalej p.p.s.a – jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.)
Przenosząc powyższe okoliczności na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że wniosek pełnomocnika strony skarżącej uznać należy za zasadny.
W pierwszej kolejności podnieść należy, że termin do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 15 maja 2009 r. upłynął bezskutecznie w dniu […] r. Skarżący wniósł wprawdzie skargę kasacyjną od tego postanowienia w dniu […] r., skarga ta została jednak odrzucona, jako niedopuszczalna z uwagi na to, że została ona sporządzona osobiście przez Z. J. Osobista skarga kasacyjna skarżącego była więc bezskuteczna. W tej sytuacji de facto nie zostało skonsumowane prawo strony do skutecznego wniesienia środka odwoławczego od postanowienia kończącego postępowanie w przedmiotowej sprawie.
Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący nie mógł zatem sam sporządzić skutecznej skargi kasacyjnej. Jednak postanowieniem Sądu z dnia 20 lipca 2009 r. Sąd przyznał skarżącemu adwokata z urzędu. Tym samym powstała możliwość do wniesienia w skuteczny sposób skargi kasacyjnej od postanowienia odrzucającego skargę w niniejszej sprawie. Należy zaznaczyć, że wniosek o prawo pomocy został wniesiony przez skarżącego w terminie otwartym do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej.
Odnosząc się do wniosku pełnomocnika Sąd podziela zawartą we wniosku opinię, iż za moment ustania przeszkody uznać należy datę udzielenia pełnomocnictwa, z tym, że decyduje w tym przypadku moment zawiadomienia o tym fakcie Sądu, a w zasadzie moment zgłoszenia się profesjonalnego pełnomocnika procesowego. W przedmiotowej sprawie adwokat J. F. zgłosił się w dniu […] r., przesyłając do tutejszego Sądu dokument pełnomocnictwa udzielonego mu przez skarżącego oraz pismo przewodnie. Tak więc w dniu […] r. ustała przeszkoda stanowiąca przyczynę uchybienia terminu.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa sądowego (postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2006 r., sygn. akt I FZ 371/06, niepubl.; z dnia 15 stycznia 2007 r., sygn. akt I FZ 667/06, niepubl.; z dnia 8 grudnia 2006 r., sygn. akt I FZ 569/06, niepubl), w sytuacji ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy przyjąć, że dniem ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień, w którym pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, nie później jednak niż dzień, w którym upłynęło 30 dni od dowiedzenia się przez stronę o fakcie jego ustanowienia (ściślej mówiąc – uwzględniwszy treść art. 244 p.p.s.a. – chodzi tu o 30 dni od powzięcia wiadomości o wyznaczeniu konkretnej osoby na tego pełnomocnika). Z dokumentu pełnomocnictwa wynika, że zostało ono udzielone w dniu 24 września 2009 r. (należy przyjąć, że ten dzień jest momentem dowiedzenia się przez skarżącego o fakcie ustanowienia pełnomocnika). Natomiast przyczyna ustania tej przeszkody miała miejsce w dniu […] r. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony w dniu […] r. W tym dniu pełnomocnik procesowy zapoznał się w tutejszym Sądzie z aktami sprawy. Wraz z wnioskiem pełnomocnik skarżącego dopełnił czynności procesowej, której terminowi uchybiono, ponieważ dołączył do wniosku skargę kasacyjną.
We wniosku uprawdopodobniona została okoliczność braku winy pełnomocnika w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik mógł zacząć działać w sprawie dopiero po jego wyznaczeniu przez organ korporacji zawodowej i udzielenia mu pełnomocnictwa przez skarżącego. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia się w postępowaniu, adwokat przejrzał akta sprawy sądowej i wniósł skargę kasacyjną. Wynika z tego, że adwokat J. F. działając bez zbędnej zwłoki podjął niezbędne czynności zmierzające do ustania przeszkody. Tym samym także wniosek złożony w dniu […] r. uznać należy za złożony z zachowaniem terminu wynikającego z art. 87 § 1 p.p.s.a. Dołączając do wniosku skargę kasacyjną uczyniono zadość obowiązkowi z art. 87 § 4 p.p.s.a.
Z powyższych względów Sąd na podstawie przywołanych przepisów postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku