I SA/Gl 747/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Izba Skarbowa
Data:
2009-09-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Uchylono postanowienie organu wydane z art.61 par.2
Sędziowie:
Edyta Żarkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii wniosku Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 2 października 2009r. o uchylenie jego postanowienia z dnia […] r. nr […] o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a uchylić postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia […] r. nr […] o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji . WSA/post.1 – sentencja postanowienia
Uzasadnienie: A. O. w piśmie z dnia 17 sierpnia 2009 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. z dnia […] r. nr […] w sprawie określenia podatniczce wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie […] zł.
Postanowieniem z dnia […] r. nr […] Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpoznaniu wniosku zawartego w skardze, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
W piśmie procesowym z dnia 2 października 2009 r. nr […] Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o uchylenie przez Sąd postanowienia z dnia […] r. nr […] o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Organ podniósł we wniosku, iż skarżąca – równolegle z wnioskiem zawartym w skardze o wstrzymanie wykonania decyzji – wystąpiła o wstrzymanie wykonania do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w C.. Na podstawie regulacji, zawartej w art. 239 f ustawy – Ordynacja podatkowa, organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia […] r. nr […] wstrzymał w całości wykonanie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. utrzymującej w mocy decyzję z dnia […] r. nr […] określającą A. O. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie […] zł do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego. Zarówno skarżąca, jak i organ pierwszej instancji, nie poinformowali o powyższym fakcie Dyrektora Izby Skarbowej w K.. O wstrzymaniu wykonania decyzji organ odwoławczy powziął wiadomość dopiero w dniu 22 września 2009 r. Organ wskazał, iż wobec wcześniejszego wstrzymania wykonania decyzji przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w C., postanowienie z dnia […] r. o odmowie wstrzymania wykonania było już w chwili jego wydania bezprzedmiotowe. Mając powyższe na względzie, organ odwoławczy wniósł o uchylenie przez Sąd postanowienia z dnia […] r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, póz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: ppsa, postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane na podstawie § 2 i 3, Sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.
W rozpatrywanej sprawie, postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, wydane zostało na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 ppsa. Mieści się zatem w katalogu postanowień dotyczących wstrzymania wykonania aktów lub czynności, które mogą podlegać uchyleniu lub zmianie przez sąd administracyjny w trybie przewidzianym w art. 61 §4 ppsa.
Wydanie przez organ odwoławczy postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sytuacji, gdy wykonanie tej decyzji zostało już uprzednio wstrzymane postanowieniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. w trybie przepisów Ordynacji podatkowej powoduje, iż w obrocie prawnym funkcjonują dwa odmienne, wydane na gruncie innych przepisów, rozstrzygnięcia. Przy czym, rozstrzygnięcie organu odwoławczego, zapadłe w wyniku rozpoznania wniosku zawartego w skardze podatniczki, uznać należy w zaistniałej sytuacji za bezprzedmiotowe.
Na marginesie wskazać również trzeba, że wobec wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji przez organ pierwszej instancji, bezprzedmiotowy jest wniosek skarżącej, zawarty w skardze, dotyczący wstrzymania wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 ppsa (adresowany do Sądu).
Mając zatem na uwadze konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w K., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie art. 61 § 4 i § 5 ppsa.

Uzasadnienie wyroku