II SA/Sz 1118/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
608 Energetyka i atomistyka
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-10-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. o wznowienie postępowania zakończonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie wstrzymania dostaw energii elektrycznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę
Uzasadnienie: A.K. pismem z dnia […] r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę o wznowienia postępowania zakończonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr […] z dnia […] r. w sprawie wstrzymania dostaw energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego A.K. przy ul. […].
Z akt sprawy wynika, że w dniu […] r. do […] Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki wpłynął wniosek A.K. o rozstrzygnięcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w trybie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, sporu z Koncernem Energetycznym E. Spółka Akcyjna w […] w przedmiocie ustalenia, czy wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do lokalu przy ul. […] było zasadne.
Dyrektor […] Oddziału Terenowego z siedzibą w […] działając z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją z dnia […]. orzekł, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego strony po dacie […] r. było uzasadnione. Od decyzji tej, stosownie do pouczenia zawartego w treści decyzji, przysługiwało stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w […] – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyrokiem z dnia […] r. Sąd Okręgowy w […], Wydział […] Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt […]) oddalił odwołanie Skarżącej od wyżej wymienionej decyzji Prezesa URE.
Następnie na skutek apelacji wniesionej przez Skarżącą od tego wyroku, Sąd Apelacyjny […] Wydział Cywilny wyrokiem z dnia […] r. (Sygn. akt […]) oddalił apelację A.K. od wyroku Sądu I instancji. Wyrok ten jest prawomocny.
W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego A.K. opisała przebieg postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie i wskazała między innymi, że nie zachodziła ustawowa przesłanka do merytorycznego rozpatrzenia Jej wniosku z dnia […] r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Zdaniem skarżącej pomiędzy nią, a rzekomym zainteresowanym wskazanym przez Prezesa URE w decyzji z dnia […] tj. "Przedsiębiorcą energetycznym E. S.A" w […] nie istniało żadne powiązanie, na przykład umowa cywilnoprawna do świadczenia usługi na dostawę energii elektrycznej, a zatem nie było podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy przez Prezesa URE i wydania decyzji w sprawie.
A.K.podkreśliła, że wniosła pismo do […] Oddziału Terenowego URE nie wiedząc "o braku spełnienia przesłanek ustawowych". Skoro w niniejszej sprawie nie zawarto umowy na dostawę energii, to w opinii skarżącej fakt ten stanowił przeszkodę do wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji przez Prezesa URE. Tym samym stanowi to naruszenie art. 8 ust. 1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art.104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Skarżąca podniosła, że wydany akt jest niezgodny z przepisami prawa, sprzeczny z porządkiem prawnym (nazwa strony osoby prawnej miała różne określenia w toku stosowania prawa, była niejednolita) i został wydany w celu obejścia prawa. Jest więc aktem "wadliwym, który należy usunąć z obrotu prawnego dla bezpieczeństwa prawnego, bo ma wadliwość istotną."
W odpowiedzi na skargę Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wniósł o jej oddalenie i wskazał, że sprawie będącej przedmiotem skargi zapadł już prawomocny wyrok.
Odnosząc się do treści skargi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podniósł, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie.
Podnoszone przez Skarżącą zarzuty, zdaniem organu, są tożsame z zarzutami podniesionymi wcześniej zarówno w odwołaniu od decyzji Prezesa URE, jak i apelacji od wyroku Sądu I instancji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Warunkiem przystąpienia do merytorycznego badania zasadności skargi jest ustalenie jej dopuszczalności.
Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej P.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego (pkt1), a także z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne ( pkt 6).
Zgodnie z art. 270 P.p.s.a. – w przypadkach przewidzianych w dziale VIII tej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.
Pod pojęciem "prawomocne orzeczenie" należy rozumieć prawomocny wyrok lub postanowienie kończące postępowanie sądowe, wydane przez ten sąd administracyjny do którego skarga o wznowienie postępowania sądowego została wniesiona.
Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrywania skarg o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, jak również postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu powszechnego
Z powyższych względów, skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na
podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku