II SA/Lu 473/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Wiśniewski
Ewa Ibrom
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Ibrom,, Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Protokolant Asystent sędziego Agnieszka Wąsikowska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. T. i S. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku