I OSK 171/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Sygn. powiązane: I SA/Wa 573/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Izabella Kulig-Maciszewska /sprawozdawca/
Joanna Runge – Lissowska /przewodniczący/
Stanisław Marek Pietras

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska, Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (spr.), Sędzia WSA del. do NSA Stanisław Marek Pietras, Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2008r. sygn. akt I SA/Wa 573/08 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia […] lutego 2008r. nr […] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku