I SA/Wa 700/08 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne:
Nieruchomości
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-05-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Miernik
Emilia Lewandowska /przewodniczący/
Maria Tarnowska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska Sędziowie Sędzia WSA Maria Tarnowska (spr.) Asesor WSA Agnieszka Miernik Protokolant Małgorzata Kulińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2008 r. sprawy ze skargi Prezydenta W. na decyzję Wojewody […] z dnia […] marca 2008 r., nr […] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę.
Uzasadnienie: Wojewoda […] decyzją z dnia […] marca 2008 r. nr […], po ponownym rozpatrzeniu odwołania Prezydenta W. od decyzji Starosty P. z dnia […] listopada 2006 r. nr […] orzekającej o zwrocie na rzecz W. P. niezabudowanej nieruchomości położonej w W. w rejonie ul. […], stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki ewid. nr […] w obrębie […] o pow. […] m2, nr […] w obrębie […] o pow. […] m2, nr […] w obrębie […] o pow. […] m2, nr […] w obrębie […] o pow. […] m2 oraz nr […] w obrębie […] o pow. […] m2 – utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.
W uzasadnieniu decyzji Wojewoda […] podał, że Starosta P. decyzją z dnia […] listopada 2006 r. orzekł o zwrocie na rzecz W. P. opisanej wyżej nieruchomości, z uwagi na to, że spełniony został wymóg określony w art. 147 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzasadniający zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela, bowiem cała wywłaszczona nieruchomość nie została zagospodarowana na cel wywłaszczenia.
Odwołanie od decyzji Starosty P. wniósł Prezydent W., domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji z uwagi na wykorzystanie części wywłaszczonej nieruchomości zgodnie z celem wywłaszczenia; w ocenie skarżącego część zwracanej działki oznaczonej nr ewid. […] z obrębu […] znajduje się w liniach rozgraniczających ulicy […], która stanowi drogę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Wojewoda […] decyzją z dnia […] marca 2007 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty P. z dnia […] listopada 2006 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt. I SA/Wa 779/07 po rozpoznaniu skargi W. P. uchylił decyzję Wojewody […] z dnia […] marca 2007 r.
Wojewoda […] ponownie rozpatrując sprawę stwierdził, że na mocy umowy sprzedaży z dnia 20 września 1989 r. Rep. […] zawartej w trybie przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Skarb Państwa nabył od W. P. nieruchomość położoną w W. przy ul. […], oznaczoną wówczas jako działka nr […] o pow. […] ha, z przeznaczeniem pod budowę […], zgodnie z decyzją o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji budowlanej z dnia 20 grudnia 1976 r.
Wojewoda […] stwierdził, że bezspornym jest, że cel, na który przejęto przedmiotową nieruchomość nie został zrealizowany. Z uzyskanych z Urzędu W. Delegatura Biura Naczelnego Architekta Miasta […] informacji wynika, iż brak jest decyzji zezwalających na budowę obiektów obejmujących przedmiotową nieruchomość. Z protokołu oględzin przeprowadzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w lutym 2006 r. jednoznacznie wynika, iż dawna działka nr […] z obrębu […], stanowi niezabudowany i nieogrodzony teren, na którym nie zrealizowano nakładów zwiększających jego wartość.
Wojewoda […] podał również, że część dawnej działki ewid. nr […] z obrębu […] (obecnie część działki ewid. nr […] z obrębu […]) znajduje się na terenie objętym "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dawnej wsi K.", stanowiącym treść uchwały nr […] Rady Gminy W. z dnia […] listopada 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa […] z 1999 r. Nr […], poz. […]). Według tego planu część działki nr […] położona jest w liniach rozgraniczających ul. […] (na odcinku od ulicy […] do ulicy […]), która zgodnie z powyższą uchwałą stanowi ulicę dojazdową […].
Jednakże, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt. I SA/Wa 779/07, jest to jedynie "planowana w przyszłości inwestycja, a samo ujęcie danej inwestycji w planie zagospodarowania przestrzennego – bez jej faktycznej realizacji – nie ma żadnego wpływu na ocenę przesłanek dotyczących zwrotu nieruchomości. Do zwrotu nieruchomości wystarczy samo spełnienie przesłanek z art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaś ujęcie części nieruchomości w planach zagospodarowania terenu w przyszłości, nie może wpływać na ocenę spełnienia powyższych przesłanek".
Zatem Wojewoda […] stwierdził, że jak wykazano wyżej, droga […] została jedynie zakreślona w planie zagospodarowania przestrzennego. Skoro więc inwestycja polegająca na budowie ulicy […] nie została zrealizowana, to nie można podnosić zarzutu, iż na części wywłaszczonej nieruchomości została wybudowana droga oznaczona powyższym symbolem, co uniemożliwiłoby zwrot nieruchomości na rzecz byłego właściciela.
W ocenie organu nadzorczego, spełniony został wymóg określony w art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzasadniający zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela, bowiem zwracana nieruchomość nie jest częścią drogi publicznej w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
Skargę na decyzję Wojewody […] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożył Prezydent W.; kwestionując zaskarżoną decyzję, zarzucając, że ulica […] nie jest inwestycją planowaną ale zrealizowaną, na sąsiedniej działce znajduje się jezdnia asfaltowa tej ulicy, a na działce będącej przedmiotem zwrotu znajduje się pozostała część drogi określona liniami rozgraniczającymi pasa drogowego – wniósł o uchylenie zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji Starosty P. z dnia […] listopada 2006 r.
W odpowiedzi na skargę Wojewoda […] wniósł o oddalenie skargi i podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji orzekając w sprawie nie naruszyły prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy.
Dokonując oceny zaskarżonej decyzji Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja oraz decyzja poprzedzająca nie naruszają prawa.
Sąd podziela stanowisko organu wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewoda […] decyzją z dnia […] marca 2008 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty P. z dnia […] listopada 2006 r. orzekającą o zwrocie na rzecz W. P. niezabudowanej nieruchomości położonej w W. w rejonie ul. […].
W niniejszej sprawie orzekał już Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wyrokiem z dnia 11 września 2007 r. sygn. akt I SA/Wa 779/07 uchylił decyzję Wojewody […] z dnia […] marca 2007 r. i stwierdził, że ujęcie części nieruchomości w planach zagospodarowania terenu w przyszłości, bez jej faktycznej realizacji, nie może wpływać na ocenę spełnienia przesłanek dotyczących zwrotu nieruchomości, bowiem do zwrotu nieruchomości wystarczy samo spełnienie przesłanek z art. 137 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Stosownie do treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu administracyjnego jest wiążąca w sprawie dla tego sądu oraz organu administracji państwowej zarówno wtedy gdy dotyczy zastosowania przepisów prawa materialnego jak również przepisów postępowania administracyjnego. Rozpatrując sprawę ponownie organ administracji publicznej zobowiązany jest zastosować się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku.
Ocena prawna wynikająca z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2007 r. sprowadza się do tego, że planowana w przyszłości na tej działce inwestycja, jaką jest przedłużenie ul. […], bez faktycznej realizacji, nie ma żadnego wpływu na ocenę przesłanek dotyczących zwrotu nieruchomości.
Organ trafnie uznał, że niezrealizowanie celu, na który przejęto przedmiotową nieruchomość, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela.
Zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie brak jest podstaw do stwierdzenia, że naruszono zasadę związania organu oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania, zawartymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2007 r.
Mając powyższe na uwadze, Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.
———————–
1

Uzasadnienie wyroku