I OSK 183/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego
Sygn. powiązane: I SA/Wa 1069/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Skarbu Państwa
Data:
2009-02-13
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Izabella Kulig-Maciszewska /sprawozdawca/
Joanna Runge – Lissowska /przewodniczący/
Stanisław Marek Pietras

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska, Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (spr.), Sędzia WSA del. do NSA Stanisław Marek Pietras, Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej […] […] w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008r. sygn. akt I SA/Wa 1069/08 w sprawie ze skargi Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej […] […] w W. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia […] maja 2008r. […] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku