I OSK 410/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:
Żołnierze zawodowi
Sygn. powiązane: II SA/Bd 757/08
Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-03-27
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Izabella Kulig-Maciszewska
Joanna Runge – Lissowska /przewodniczący/
Stanisław Marek Pietras /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska, Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska, Sędzia WSA del. do NSA Stanisław Marek Pietras (spr.), Protokolant Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2008r. sygn. akt II SA/Bd 757/08 w sprawie ze skargi G. R. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia […] lipca 2008r. nr […] w przedmiocie świadczenia związanego z przywróceniem do zawodowej służby wojskowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek G. R. o zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku