II SA/Kr 1174/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Krystyna Daniel /przewodniczący/
Mariusz Kotulski /sprawozdawca/
Renata Czeluśniak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel Sędziowie: WSA Renata Czeluśniak WSA Mariusz Kotulski (spr.) Protokolant: Joanna Mitis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14 kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania I. umarza postępowanie II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ł. 440 zł (czterysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania
Uzasadnienie: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ł. (zwane dalej stroną skarżącą), reprezentowane przez pełnomocnika adwokata J.B. złożyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2009r., znak: [….] , utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 15.09.2008r., znak: [….] o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 11.09.2006r., znak: [….] orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. z dnia 15.07.1954r., znak: [….] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gromadzie [….] , stanowiącej – w dacie przyjęcia – własność J.D. Skarżąca wniosła o uchylenie w/w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2009r., znak: [….] oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia 15.09.2008r., znak: [….].
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. decyzją z dnia 13.10.2009r., nr [….] , działając na podstawie przepisu art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) uwzględniło w całości skargę strony skarżącej oraz uchyliło zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 15.09.2008r., znak: [….] o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 11.09.2006r., znak: [….] orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. z dnia 15.07.1954r., znak: [….] w części dotyczącej przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gromadzie [….], stanowiącej – w dacie przyjęcia – własność J.D.
Pismem z dnia [….] .2009r. (data wpływu: 15.10.2009r.) SKO wniosło o umorzenie postępowania sądowego.
Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz.1270), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn niż określone w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy stało się bezprzedmiotowe.
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 54 § 3 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Ze względu na to, że organ, którego działanie zaskarżono, uwzględnił skargę w całości, (vide decyzja z dnia 13.10.2009r., nr… ) dalsze prowadzenie postępowania sądowego stało się bezprzedmiotowe.
W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe.
O kosztach orzeczono na zasadzie art. 201 § 1 w/w ustawy.

Uzasadnienie wyroku