II SA/Kr 1356/09 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Zagospodarowanie przestrzenne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Krystyna Daniel /przewodniczący/
Mariusz Kotulski /sprawozdawca/
Renata Czeluśniak

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel Sędziowie: WSA Renata Czeluśniak WSA Mariusz Kotulski (spr.) Protokolant: Joanna Mitis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 07 lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania skargę oddala
Uzasadnienie: Wójt Gminy wszczął postępowanie z wniosku J.S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy części działki nr 1 w […] pod budowę budynku magazynowo- gospodarczego, budynku inwentarsko- składowego, zbiornika na gnojówkę, gnojownię, zbiornika na ścieki sanitarne (gospodarstwo agroturystyczne).
Organ I instancji postanowieniem z dnia […] czerwca 2007r. zawiesił z urzędu, (na okres do dnia 23.03.2008r.) postępowanie w sprawie na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. nr 80, poz. 717 ze zm.).
Po rozpoznaniu zażalenia J.S. , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postanowieniem z dnia […] sierpnia 2007r. uchyliło w całości zaskarżone postanowienie.
Skarga J.S. na postanowienie Wójta Gminy L. z dnia […] czerwca 2007r. w przedmiocie zawieszenia postępowania została odrzucona prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008r., sygn. akt IISA/ Kr 1169/07.
Decyzją z dnia […] listopada 2007r., nr […] Wójt Gminy L. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podano, że teren planowanej inwestycji tj. dz. nr 1 znajduje się w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw: Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki, zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 699 i obowiązuje od dnia 5 listopada 2007r.). Obecnie działka częściowo tj. około 2000 m znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej -[…], częściowo w terenie wód powierzchniowych śródlądowych – […], zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych […] oraz w przeważającej większości znajduje się w kompleksie gruntów rolnych, […]
W odwołaniu od powyższej decyzji J.S. , działający przez pełnomocnika adwokata T.C. , wniósł o zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia i ustalenie warunków zabudowy dla wyżej opisanej inwestycji, względnie o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, albo zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego i wykonalnego zakończenia postępowania sprawie skargi na postanowienie z dnia […] czerwca 2007r. w sprawie zawieszenia tego postępowania (w chwili obecnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym) oraz do czasu prawomocnego i wykonalnego zakończenia postępowania z wezwania J.S. – złożonego za pismem z dnia 2 listopada 2007r., skierowanego do Wójta Gminy do usunięcia naruszenia prawa, dokonanego uchwałą Rady Gminy w Liszkach nr XI/80/07, z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Liszki. W uzasadnieniu podano, że skoro postępowanie było zawieszone, to powinno zostać najpierw podjęte, a dopiero potem można je umorzyć. Postępowanie przed sądem nie zostało zakończone, dlatego decyzję o umorzeniu należy uznać za przedwczesną.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia […] czerwca 2008r. uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.
Następnie decyzją z dnia […] czerwca 2009r. SKO stwierdziło nieważność swojego rozstrzygnięcia z dnia […] czerwca 2008r.
Decyzją z dnia […] lipca 2009r., nr […], Samorządowe Kolegium Odwoławcze , działając na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1k.p.a. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Wójt Gminy z dnia […] listopada 2007r.
W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, że teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw: Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki, zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 699 i obowiązuje od dnia 5 listopada 2007r).
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się wyłącznie w przypadku braku planu, zatem w sytuacji jego obowiązywania postępowanie należało umorzyć, jako bezprzedmiotowe.
Z powyższą decyzją nie zgodził się J.S. , reprezentowany przez pełnomocnika adwokata T.C.,, zaskarżając ją w terminie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i domagając się jej uchylenia.
W skardze powołano się na nieważność uchwały Rady Gminy w Liszkach dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzoną wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2009r., sygn. akt II SA/Kr 181/09.
Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.
W odpowiedzi na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze . wniosło o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Zaś w myśl art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, iż Sąd bada legalność zaskarżonej decyzji, tj. jej zgodność z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej. Nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 p.p.s.a.).
Sąd rozpoznający sprawę nie może zmienić zaskarżonej decyzji, a jedynie uwzględniając skargę, uchyla ją bądź stwierdza jej nieważność, ewentualnie niezgodność z prawem. W przypadku zaś, gdy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 145 § 1 p.p.s.a., skarga zgodnie z art. 151 tejże ustawy podlega oddaleniu.
Wychodząc z tych przesłanek, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie uwzględnił skargi, gdyż stwierdził, że zaskarżona oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji nie naruszają przepisów postępowania administracyjnego ani przepisów prawa materialnego.
Podstawę prawną rozpoznania i rozstrzygnięcia niniejszej sprawy stanowią przepisy: ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoływane w dalszej części rozważań jako u.p.z.p. oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.).
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (art. 4 ust. 2). Nadto na mocy art. 59 ust. 1 ustawy, w przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.
Z powołanych regulacji prawnych wynika zatem, iż oba instrumenty z założenia wykluczają się. Na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lokalizacja inwestycji następuje na podstawie postanowień planu; nie wydaje się decyzji ustalającej warunki zabudowy, a funkcję decyzji lokalizacyjnej spełnia decyzja o pozwoleniu na budowę. Lokalizacja inwestycji na danym obszarze na podstawie decyzji o warunkach zabudowy następuje jedynie wtedy, gdy brak jest planu miejscowego dla danego obszaru.
W przypadku bowiem gdy dla przedmiotowego terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego prowadzone postępowanie jako bezprzedmiotowe winno ulec umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 kpa. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się jedynie w odniesieniu do terenu dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Po uchwaleniu planu miejscowego organ podejmuje zawieszone postępowanie, a następnie powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania, ponieważ stało się ono bezprzedmiotowe. Inwestor może się ubiegać o pozwolenie na budowę bezpośrednio na podstawie planu miejscowego, o ile projektowane roboty budowlane takiego pozwolenia wymagają. _ por. "Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Pod red. Z.Niewiadomskiego, Warszawa 2005r., s.510
Jeszcze raz należy podkreślić, że teren objęty wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, tj. część działki nr 1 , znajduje się w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw:
Baczyn, Mników, Morawica, Cholerzyn, Budzyń, Kryspinów, Liszki, uchwalonego uchwałą Nr XI/80/07 z dnia 2 sierpnia 2007r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego nr 699).
Zarzut podniesiony w skardze dotyczy stwierdzenia nieważności wyrokiem WSA z 19.05.2009r., sygn. akt II SA/Kr 181/09 innego aktu prawnego, a mianowicie uchwały Rady Gminy Liszki, Nr XII/87/07 z dnia 13 września 2007r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki (obejmującego sołectwa: Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary), który wszedł w życie po opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dniem 9 grudnia 2007r.
Zatem w sytuacji obowiązywania planu (jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie) wydanie decyzji o warunkach zabudowy było niedopuszczalne, a inwestor może ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę bez konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Wobec niedopuszczalności wydania decyzji o warunkach zabudowy, lub o zmianie takiej decyzji, dla inwestycji lokalizacyjnej lub znajdującej się na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy należało umorzyć, jako bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 k.p.a. Zasadnie bowiem wskazuje SKO , w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż regulacja art.105 k.p.a. przewiduje, że w sytuacji gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej.
Nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi Sąd orzekł o jej oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm ).

Uzasadnienie wyroku