I SA/Sz 291/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia N S A Kazimiera Sobocińska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B i C K na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie obciążenia kosztami ustalenia wartości budowli przez biegłego powołanego z urzędu. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia [..] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w S oddalił skargę […] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia […] r. Nr […]
w przedmiocie obciążenia kosztami ustalenia wartości budowli przez biegłego powołanego
z urzędu. Powyższy wyrok z uzasadnieniem został doręczony skarżącym w dniu
[…] r.
W dniu [..] r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S skarga kasacyjna, sporządzona
i podpisana osobiście przez skarżących […]
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.
Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej jako "P.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.
W myśl art. 177 § 1 p.p.s.a skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
Ponadto stosownie do treści art. 175 § 1 i 2 P.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem przypadków, gdy sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy wnoszona jest przez prokuratora lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
W niniejszej sprawie wniesiona w dniu […] r. skarga kasacyjna została złożona dzień po upływie terminu do jej wniesienia. Trzydziestodniowy termin, liczony od dnia […] r. upłynął bowiem w dniu […] r.
Ponadto skarżący […] przy sporządzeniu skargi kasacyjnej nie zachowali przymusu adwokackiego, bowiem sporządzili skargę osobiście.
Mając na uwadze powyższe, Sąd uznając skargę kasacyjną […] za niedopuszczalną, na podstawie art. 178 powołanej ustawy, postanowił jak
w sentencji.

Uzasadnienie wyroku