I SA/Sz 663/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Sędzia N S A – Kazimiera Sobocińska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M C – J na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie przyznania płatności ONW na […] r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę;
Uzasadnienie: W dniu […] r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) M C J, złożyła skargę na wyżej powołaną decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w S z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie przyznania płatności ONW na 2008 r.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia […] r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie […] ł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia jej skargi.
Przesyłkę, zawierającą odpis powyższego zarządzenia, awizowano w dniu […] r., na skutek nieobecności skarżącej w miejscu zamieszkania ("Adresat nieobecny"), a w dniu […] r. dokonano powtórnego awizowania. Następnie […] r., wobec niepodjęcia przesyłki w terminie, Urząd Pocztowy opatrzył ją na stronie adresowej adnotacją "Zwrot. Nie podjęto w terminie" oraz odciskiem datownika i odesłał wraz z formularzem potwierdzenia odbioru organowi wysyłającemu, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w S.
Do dnia wydania niniejszego postanowienia, strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisami z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "P.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania, pobiera się opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego lub stałego.
Stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem odrzucenia skargi przez sąd, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
W rozpatrywanej sprawie, zarządzeniem z dnia […] r., wezwano stronę skarżącą do uiszczenia należnego wpisu od skargi. Jak wynika z okoliczności rozpatrywanej sprawy, odpis tego zarządzenia doręczono skarżącej w dniu […] r., a doręczenie to nastąpiło w trybie określonym w art. 73 P.p.s.a. Przepis ten stanowi bowiem, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2 (§ 1). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy
w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2). W przypadku niepodjęcia pisma
w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (§ 4).
W związku z tym, iż doręczenia odpisu zarządzenia dokonano w dniu […] r., siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał […] r., który to dzień nie był sobotą ani dniem uznanym za ustawowo wolny od pracy. Strona skarżąca we wskazanym terminie nie uiściła należnego wpisu.
W tym stanie sprawy, na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.

Uzasadnienie wyroku